21-03-13

volks verzet tegen afdankingen

 

-Verdeel,Heers, 40 moderne recepten.

 

Verdeel en Heers, 40 moderne recepten :

 

Gids voor conservatieve beleidsmakers :

 

Zeg dat iedereen gelijk voor de wet is, handel anders.

 

Geef sommige arbeiders brugpensioen, andere niet.

 

Betaal uitkeringen, pensioenen naargelang diploma...enz

 

Zorg dat inwoners van één land niet voor iedereen kunnen stemmen naargelang de taal die ze spreken.

 

Maak heel veel politieke zuilen in de dienstverlening die mutualiteiten, scholen...aanbieden.

 

Zend alleen info uit van partijen die willen verdelen.

 

Subsidieer allerlei kerken die mensen van echt geloven en zich engageren weghouden.

 

Organiseer verkiezingen op basis van partijen die het verdeel -en heers principe genegen zijn.

 

Hef taxen op een heel elitaire manier.

 

Zorg er voor dat werknemers onoverzichtelijke statuten hebben en ontwerp nog meer labyrinth-toestanden in de sociale wetgeving...vooral vereenvoudig en internationaliseer niet.

 

Toon voortdurend negatieve beelden en geef weinig inhoud over de toestanden in het verpauperde deel van de wereld en vooral...leg geen verbanden.

 

Steun malafide praktijken in bankwereld en leg de speculatie niet aan banden...zodat het ongenoegen en de afkeer van politiek nog meer stijgt.

 

Haal net voldoende immigranten in het eigen land om de woning -en arbeidsmarkt kunnen blijven te manipuleren en het ongenoegen onder mensen aan te wakkeren in plaats van internationale afspraken omtrent een globale aanpak van menselijke samenlevingsproblemen te maken.

 

Beschuldig mensen die ingrijpende, geweldloze veranderingen willen voortdurend van extreem, utopisch gedrag.

 

Vertaal 'democratie' voortdurend als het recht van de economisch sterkste om iedereen zomaar een job te kunnen ontzeggen.

 

Laat vooral niet blijken dat je als overheid de macht hebt om waar nodig dwingende maatregelen op te leggen daar waar men bijvoorbeeld miljardenwinsten maakt en afdankt.

 

Laat uitschijnen dat de gemeenschap elke menselijke activiteit aan het absurde superwinststreven van gigantische kapitaalgroepen moet uitbesteden omdat de overheid geen goed bestuurder zou kunnen zijn.

 

Geef geen inspraak aan de bevolking, zeker niet via de moderne telematica.

 

Qua interne partijwerking, omring U met getrouwen die van hun carrière van de toplaag van de partij afhankelijk zijn.

 

Waak er over dat de moderne mens niet doorkrijgt dat de telematica een ander samenlevingsbeheer via het zich uitspreken over een globaal programma van wereldwijd welzijn zou kunnen mogelijk maken.( http://bloggen.be/conscience2008

 

Zorg voor een aanzienlijk aantal armen die niet kunnen reizen of maandelijks amper toekomen.

 

Breng manifestaties van rechtse minderheden voortdurend in beeld om de indruk te wekken dat ze een overgrote meerderheid van de publieke opinie vertegenwoordigen.

 

Hou de grote mediagroepen de hand boven het hoofd en laat ze hun journalisten manipuleren en verslag laten doen zonder dat dat ook engagement in het belang van het algemeen welzijn betekent. Maak vooral geen publiciteit voor die andere journalisten, zwijg ze dood als je ze niet voor je kar kan spannen.

 

Maak veel mist en schep voortdurend nieuwe verdelingen tussen mensen mét en zonder hoofddoek.

 

Breng uitvoerig verslagen over massa's die hun leven willen geven om de ene potentaat voor een andere om te wisselen.

 

Probeer vooruitstrevende regimes, maar economische concurrenten zoveel mogelijk in een negatief daglicht te plaatsen.

 

Laat het uitschijnen dat bepaalde andere landen een voortdurende militaire bedreiging zijn, ondermeer als alibi om de wapenindustrie vet te mesten.

 

Schep situaties waarbij veiligheidsproblemen kunnen worden overdreven.

 

Laat toe dat dieren in situaties moeten leven waarbij ziekten wel moeten uitbreken en maak daar dan de pharmaindustrie rijk mee en trek nog meer angst over de mensen.

 

Sta niet toe dat boeren weer echt boer kunnen zijn, omdat dat niet binnen de logica van de monoplies past.

 

Maak kunstmatige loonverschillen tussen man en vrouw.

 

Controleer wat wél en niet mag worden onderwezen.

 

Zorg voor een entertainmentsindustrie die de mensen weghoudt van hun sociale zijn.

 

Steun eerst terroristische groeperingen en gebruik ze als ze hun eigen agenda willen opdringen als afleidingsmaneuver om iedereen in het gelid te houden.

 

Maak vooral niet duidelijk dat een degelijk inkomen voor iedereen het belangrijkste politieke streven zou moeten zijn, een politiek die veel verdeling voorkomen kan.

 

Maak van etische kwesties geen individuele zaak, maar voer propaganda om kampen in stand te houden. (+ en passant probeer je maar zoveel mogelijk geld aan embryos te verdienen...bah)

 

Stel genetisch gemanipuleerde gewassen als noodzaak voor.

 

Laat het geld van de verzekeraars de wet maar schrijven.

 

Sta toe dat mensen zich blauw betalen aan leningen en dat banken dicteren hoeveel er op de staatschuld aan rente moet worden betaald.

 

Laat uitschijnen dat hebben veel belangrijker is dan zijn.

 

Moraal van dit verhaal : erger je niet aan wat klassegenoten als voordeel verworven hebben...alles kadert binnen het systeem van iedereen op zijn plaats te houden.

 

octo

 

 

translation :

Divide and conquer, 40 modern recipes:

 

Guide for conservative policy makers:

 

 

 

Say that everyone is equal before the law, trade otherwise.

 

 

 

Give some workers early retirement, others are not.

 

 

 

Pay benefits, pensions according to diploma ... etc

 

 

 

Make sure that residents of one country cannot vote according to politicians of another language

 

 

 

Create many different colums in public services, so that you can appoint a lot of followers which you can give jobs so that they will follow you

 

 

 

Subsidize all kinds of churches that keep people away from engaging themselve.

 

 

 

About broadcasting : avoid giving the word to progressive people

 

 

 

Organize elections on the basis of parties who intend the divide and rule principle.

 

 

 

Raise or organise taxes in a very unequal way.

 

 

 

Make sure employees have different statutes and design even more confusing labyrinth-conditions in social legislation ... especially do not simplify and internationalize.

 

 

 

Show constantly negative images and give little content about the conditions of the impoverished part of the world and most importantly ... do not submit links between facts

 

 

 

Support malpractices in bank world and maintain the speculation  ... so that the displeasure and the dislike of politics grows

 

 

 

Get just enough immigrants in their own country to please the housing market and manipulate  to stir up discontent among the people instead of imposing international agreements on a global approach to solve world problems of human society.

 

 

 

Blame people who want progressive changes of extreme, radical, utopian non-violent behavior.

 

 

 

Translate ' democracy ' constantly as the right of the economically strongest to deny jobs

 

 

 

Do not show  that Government has the power, where appropriate,  to impose binding measures where, for example, where one makes billions of profits and discards immigrants.

 

 

 

tell the people that The community must do what gigantic capital groups say, becaus there is no other alternative

 

 

 

don not implement a system where people choose the program for managing society like :  http://bloggen.be/consciene2008

 

 

 

In terms of internal party organisation, surround yourself with believers in careers of their own and no idealists

 

 

 

Care for a significant number of poor who but keep them under control

 

 

 

Bring manifestations of right-wing minorities in the spot on a regular  to give the impression that they represent a vast majority of public opinion.

 

 

 

Love the big media groups  and let them manipulate by writing about some messures being in the interest of the common good . Create  no publicity for those journalists who attack the priviliged class.

 

 

 

Make lots of fog and scoop constantly new partitions between people with and without headscarf.

 

 

 

Bring detailed reports on masses who want to give their lives to the one potentate for another to swap. Discourage people.

 

 

 

Try to put progressive regimes, but economic competitors as much as possible in a negative light.

 

 

 

Let the impression that certain other countries are a constant military threat, serve as an alibi to the arms industry to fatten.

 

 

 

Scoop situations where safety problems can be exaggerated.

 

 

 

Make sure animals have to live in situations in where pandemics break out so that pharmaindustrie can again make money on the anxiety over the people.

 

 

 

Do not allow farmers to be real farmers, because that does not fit within the logic of the monoplies.

 

 

 

Create artificial wage differences between men and women.

 

 

 

Check what is to be and should not be taught.

 

 

 

Care for a entertainmentsindustrie that keeps the people away from their social intrests

 

 

 

First support terrorist groups and use them if they want to impose their own agenda as diversionary maneuver to keep everyone in line.

 

 

 

Make a solid income for everyone a silly idea

 

 

 

Make ethical issues no individual thing, but a means of propaganda to gain voters (allow to pattent everything)

 

 

 

Set as need for genetically engineered crops.

 

 

 

Let the money from the insurers write laws

 

 

 

Allow banks to dictate how much to ask for loans by peoples  or the States.

 

 

 

 

 

PS this  was  a Guide for conservative policy makers, if you really want progressive solutions, support progressive parties, but better, change the system :

 

 

 

vote on the program first and then on the dirigants on project lists, not party lists :

 

 

 

http://bloggen.be/conscience2008 

 

 

 

 

16:45 Gepost door octo in Actualiteit, Algemeen, politiek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

25-06-12

archieven filosofisch verzet per tags

Archieven per tags

19:06 Gepost door octo in advertenties, Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

27-04-11

archieven eigen artikels filosofisch verzet

IMG_1160.JPG

http://filosofischverzet.skynetblogs.be/archives/  eigen artikels, maar beter de link : http://filosofischverzet.skynetblogs.be/archives/category...   nemen om per titel te selecteren

zie ook onderaan, opzoekingsmogelijkheden per artikel, niet alleen per thema of maand

voor archieven gastauteurs : http://filosofischverzet2.skynetblogs.be/gastauteurs/

 

14-09-10

Waterdistributie,geslaagd gemeenschapsbeheer.

Gelukkig moeten we nog niet aan vier, vijf verschillende privémaatschappijen ons kraantjeswater betalen en hopelijk blijft de verdere privatiseringsdrang van grote sectoren achterwege en wordt deze teruggedraaid. IMGA0176.JPGen den electric???? dat kunnen we ook. en hoe zou het nog met opel zijn enz enz.... .Hoog van op een watertoren bij een opendeurdag, ontmoet je allemaal blije verwonderde mensen die met een panoramische blik hun prachtige streek aanschouwen en een gemeenschappelijk gevoel van verbondenheid krijgen wanneer ze hun huizen zien en al dat werk dat door mensenhanden tot stand kwam. Ze voelen, zich almeteen korter bij de hemel. Een beter overzicht hebben op, draagt inderdaad bij tot meer bewustzijn. oc

IMGA0196.JPG

14-06-10

Ledlamp kan 1,6 miljard mensen licht brengen

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/06/14/ledlamp-... 

 

14:38 Gepost door octo in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

04-06-10

Defensieuitgaven versus besparingen

IMG_0455


Wereldwijd houden de duikboten der grootmachten mekaar in het oog...een oliebron dichten op de oceaanbodem...geen geld genoeg voor ? Bespaar ons het besparen als je de miljarden ziet die verkwist worden.

http://mo.be/index.php?id=63&tx_uwnews_pi2[art_id]=28...

14:44 Gepost door octo in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

19-04-10

Verbod op investeringen in clustermunitie NU.

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/04/16/meer-dan...

Winsten maken staat wetten in de weg. 

14:49 Gepost door octo in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

05-03-10

Wat staat er onze portemonee te wachten ?

blauwe socialisten :

http://www.socialisme.be/lsp/archief/2010/03/05/edito.html 

de crisis op haar hoogtepunt ?

http://www.pvda.be/nieuws/artikel/pvda-voorzitter-peter-m... 

 

16:37 Gepost door octo in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

08-02-10

Wie is er eigenlijk niet goed wijs?Kan dit?

100_0749

Wie is er eigenlijk niet goed wijs ?

Sommige oud eerste ministers, daar moet je het van hebben. De ene staat aan het hoofd van een bank die ‘weer normaal kan worden’ nadat ‘Europa’ ‘ingegrepen heeft’.  Wat had een bank die groot is geworden op de bijdragen van christelijke vakbondsleden van doen met al die buitenlandse markten willen op te gaan ? De andere vond het een prima idee om staatsgebouwen te verkopen en dan gewoon te huren, wat al meer gekost heeft dan ze opbrachten, zo begint men zich in de krant af te vragen. En de aller strafste hield uiterst rechts meer dan een hand boven het hoofd en wie weet, liet hij zich zelve kidnappen ?

Ook dit is een land waarin veel onzinnigs mogelijk is. Kroon op het werk is de ontknoping van wie en wat er nu eigenlijk achter de bende van Nijvel zat. De thesis dat er bepaalde mensen moesten uit de weg moesten geruimd worden en anderen beschermd voor hun daden en dingen die het daglicht niet mochten zien, lijkt volgens een artikel in De Morgen van gisteren zaterdag, veld te winnen.  Geen scenarioschrijfer die zulk een rottige intriges en beschermpraktijken kan bedenken. Daar durf je op de duur niet meer bij nadenken dat dat mogelijk zou kunnen zijn.  Je zal maar familielid van de onschuldige slachtoffers onder die 28 vermoorde mensen moeten zijn…dat moet eerst vele malen erger zijn.  Politie en rechtbanken, ze zijn natuurlijk nodig, maar hoe controleert men eigenlijk de eigen rangen ??

Dan nog goed voor mijn gezondheid dat ik de reportage over het innen van belastingen gemist heb waarschijnlijk. Trouwens, in de VS is men boos omdat ze van de Europese commissie de bankgegevens van 500 miljoen Europeanen niet mag inkijken. Dat is toch ook niet meer normaal. Op de duur is men gek als men zomaar volgzaam is, zonder enig kritisch bewustzijn…maar als je protesteert lijk je wel abnormaal of niet positief genoeg ingesteld.  Ooit schreef ik een stuk ‘heeft de kiezer altijd gelijk’…hij lapt het zijn eigen voor een groot stuk toch maar weer altijd. Ook weer in de VS bijvoorbeeld…het zijn de beelden die tellen voor de opinievorming, niet de uitleg : 1000republikeinen bijneen rond Sarah Palin die eigenlijk een generaal als president stond te eisen, gejuich…de miljardairs leven weer op hoop, zeker als B.O. zich niet herpakt.  Heel dat systeem ginder heeft gewoon aan één stem genoeg om een minimale gezondheidsregeling tegen te houden…maar ten oorlog trekken, daar is één gek aan het hoofd van een land voldoende voor. PS De auteursrechten op het lijfboek van de goeroe van de nazis en men is oh zo bang van gewoonweg te verbieden van dat nog uit te geven.  De man die Groot Britannië de oorlog introk probeerde een onderzoek naar een zaak voor miljoenen smeergeld te blokkeren, maar…ja,toch, positief nieuws…hij ving bot. Niet te geloven maar weer.

Op economisch gebied is het  stukje theater van het moment een stuk dat op vele beurzen wereldwijd gespeeld wordt. Door de enkele procenten meer of minder staatschuld van het ene land tegenover het andere, zijn de beleggers, zo legt men uit, het noorden en het ‘vertrouwen’ in een de voorbije maanden zachtjes aangekondigde heropleving kwijt. Ze durven niet beleggen en investeren omdat overheden ofwel hogere belastingen moeten heffen of aan de lonen knabbelen van het overheidspersoneel bijvoorbeeld en de grote geldheren vrezen daarom een vermindering van de consumptie, stel je voor. Enig voordeel voor hen, is dat ze tot 7% (in Griekenland bijvoorbeeld) verdienen op de schulden van de Griekse staat. Hoe meer schuld een staat heeft, hoe meer rente er te verdienen valt…zo zie je maar dat, hoe men het ook draait of keert er altijd wel wat op ellende van anderen te verdienen valt. Het kwijtschelden van de schulden van Haïti door de heren van de G zoveel in Davoz…dank U aardbeving, dank U heren.

Gelukkig zijn er nog theatermakers en buurtwerkers die nog blijven geloven in de leefbaarheid van grootsteden waar er duidelijke verschillen zijn in het risico om zo dom te zijn van het rechte pad te verlaten naarmate je onder een bepaald inkomen zit.   Gelukkig zijn er nog journalisten die naar Oost-Congo, Afghanistan, Soedan…en zo verder gaan om objectief proberen rapporteren maar er niet in slagen van een breed publiek te bereiken.  Die de meeste centen hebben, roepen het hardst, nu ook in de mediawereld, vooral in de VS, waar de vooruitstrevende media ook daar tegen persmagnaten moeten optornen. Is er ook een uitgave van de Morgen met alleen nieuws over Raymond vh Groenewoud, Willem Vermandere of een aantal geëngageerde romanschrijvers…want niet wij, de lezers, zijn gek; we kunnen het wel worden als we beginnen geloven dat dit een normale wereld is waar niks meer aan verbetert kan worden… .  Alsof men je in een gekkenhuis zou opsluiten en de sleutel wegwerpen zou. Keep the Faith alive !

Octo 8/02/2010

tips : http://www.groenewaterman.be/ 

http://www.epo.be

00:40 Gepost door octo in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: scheefgegroeide, toestanden, politiek |  Facebook |

02-01-10

Het eerste wereldnieuws van 2010. In MO's way

http://www.mo.be/ 

 

16:39 Gepost door octo in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

22-12-09

Boeren,Burgers, toekomst landbouw in gevaar.

DSCN0465

Gedegen analyse van iemand uit Namen.

http://www.socialisme.be/lsp/archief/2009/12/22/landbouw.html

Muzikaal intermezzo : Jean,Gabin. 'Je sais'

tekst én filmpje : http://vooru.wordpress.com 

15:39 Gepost door octo in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-12-09

Ongerustheid bij spoorwegpersoneel.

DSCN0348

Privatiseringskoorts, terloops 'en stoemmelings'; sluiks. NIet alleen de waterzuivering, maar  de post,het spoor,... moet gemeenschapsbezit blijven !

http://libreparcours.blogspot.com/ 

19:04 Gepost door octo in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

17-12-09

Paul McCartney's vegetarische promotiefilm

http://www.goveg.com/index.aspx en dan doorklikken,

niet voor gevoelige kijkers !

 

met dank aan http://vooru.worldpress.com

toemaatje, uit de wereld van de arbeid  : Bayer sluiten was nooit een optie :

http://www.pvda.be/nieuws/artikel/sluitingsscenario-bayer... 

op de valreep : toespraak over nefaste gevolgen kapitalisme in Europees Parlement, jawel,als dat nog eens geen uitzonderlijk nieuws is !

: http://www.socialisme.be/lsp/archief/2009/12/17/higgins.h... 

19:42 Gepost door octo in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

13-11-09

U vond het niet in uw krant?Probeer hier eens:

Niks er over in krant of tv ? 

http://www.mo.be/zaterdag ook keuze genoeg in de links, rechts hiernaast en op FV1

U maakt graag een wereldreis ?

http://www.alovelyworld.com/index2.html  ik ben alvast voor een tijdje vertrokken, binnen Europa, behalve mocht oorlogsstoker en Bush-fan Blair er  'president' worden.

U houdt van artikels met een stevige mening en filosofisch bekeken, omkaderd met het audiovisuele ?

http://filosofischverzet.skynetblogs.be

U houdt van petities om aan regeerders te sturen ? Hier is er één tegen de honger in de wereld.

http://www.avaaz.org/nl/world_hunger_pledges/97.php/?cl_tta_sign=3b9be084df3cf319f64005cf9f5b7c40bron you tube 'a shot killed the silence, the man on the boat hates wars'

11:04 Gepost door octo in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

12-11-09

Nakende beslissingen rond Afgh.(Mich.Moore)

De beslissingen over de te volgen VS-en Nato strategie, een blik achter hoe ze tot stand gaan komen :

http://www.michaelmoore.com/

15:30 Gepost door octo in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

11-11-09

Val van de muur,verzwegen feiten

http://www.socialisme.be/lsp/archief/2009/11/11/ddr.html 

19:11 Gepost door octo in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

03-11-09

Zin en onzin van handel in klimaat.

de handel in emissierechten, uitstoot CO2gassen...wat het in feite wil zeggen :

http://www.socialisme.be/lsp/archief/2009/11/03/milieu.html 

Iemand die niet alleen met wetenschap,architectuur,kunst,muziek,energie... bezig is, maar ook met genetische manipulatie, gefabriceerde virussen, clooning,... .

http://vooru.wordpress.com/

België 1909 in één prent (klik op vergroten):

http://hetzinkendschip.web-log.nl/ 

14:48 Gepost door octo in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

02-11-09

Fascistische optocht10/11/09enWallstreet1929

De beurscrisis van 1929 vergeleken met de situatie nu :

http://www.socialisme.be/lsp/archief/2009/11/01/1929.html 

 

Fascistische optocht in Gent : 10 november

http://www.socialisme.be/lsp/archief/2009/11/02/nsa.html 

13:58 Gepost door octo in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

27-10-09

Ontslagen om 'dwingende' redenen in de lift !

http://www.socialisme.be/lsp/archief/2009/10/27/ontslag.h... 

16:51 Gepost door octo in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

24-10-09

Belangrijke SPA-Spa-rood vergadering Gent.

http://www.vonk.org/200910162493/de-kameraden-maken-de-br...

meer nieuws van de linkerzijde van de SPA : http://www.vonk.org,

ZEKER TE BEKIJKEN EN NIET TE GELOVEN VOLGEND bekroond ZANDANIMATIFILMPJE TEGEN OORLOGEN :

Bereid U voor op een ongeloofelijke cultureel-menselijke ervaring. De zand-animatie-tekenfilm, nieuwste kunstvorm en reeds bekroond. Bovendien voor het goede doel. De volgende acht minuten van uw leven worden een onvergetelijke ervaring.
 
 
Een nieuwe kunstvorm. Een filmpje om sprakeloos van te worden: een meisje uit Oekraïne dat meedoet aan een talentenjacht en met zand haar verhaal doet over de oorlog. Een waar en groot talent, en terecht winnares van de wedstrijd! Geef het door : http://www.youtube.com/watch?v=518XP8prwZo 

14:30 Gepost door octo in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zandanimatiefilmpje |  Facebook |

21-10-09

Colloquium tewerkstelling& migratie-gastadv.

P1080093

free gastad : colloquium tewerkstelling en migratie   zie link onderaan voor meer infobrussel@masereelfonds.be.Stuur bij voorkeur bijgevoegd word-document ingevuld terug. In de bijgeslotenfolder (pdf) vindt u ook meer informatie.projecten@masereelfonds.be

Het spanningsveld tussen migratie en tewerkstellinglevert veel discussiestof. Enerzijds heb je patroons en internationaleinstellingen die er voor pleiten dat het Westen soepeler omgaat met migratie,meer mensen de kans biedt werk bij te vinden, als is het maar om de vergrijzingtegen te gaan. Anderzijds is er de vrees van de autochtone bevolking voor alweernieuwkomers en bij de migranten van de laatste generatie dat de nieuwe mensenhun zullen wegdrummen uit hun moeizaam verworven baantje. Plus daarbij nog devaststelling dat bij de migrantenpopulatie de werkloosheidscijfers, zeker invergelijking met de ‘autochtone’ bevolking, veel te hoog zijn.

 

Stof genoeg om het Masereelfonds,bijgestaan door l’Association Culturelle Joseph Jacquemotte en IMAVO teinspireren tot een studiedag. De studiedag heeft plaats op vrijdag 30 oktober2009, start om 10u (afronding ca. 16u30) en heeft plaats in JINT,Grétrystraat  26 te 1000 Brussel (De Grétrystraat is een zijstraat van deAnspachlaan, tussen Beurs en Brouckère, loopafstand van het Centraal Station).Extra troef is dat deze studiedag tweetalig is, om de visies op debovenbeschreven problematiek vanuit de twee landsdelen te kunnen horen.

HHet spaHH

 

De dag start met een historische inleiding overarbeidsmigratie in België,  door Dr. Frank Caestecker (Doctor in de geschiedenis vanhet EuropeesUniversitair Instituut en verbondenaan de vakgroep nieuwste geschiedenis van de universiteit Gent) en Prof. Anne Morelli (verbonden aande studiegroep ‘De geschiedenis van de immigratie (ULB)) gevolgd door  tweegetuigenissen van ex-mijnwerkers. Na een broodjeslunch wordt verder gewerkt indrie werkgroepen: ‘Wat  betekent het openstellen van deeconomische ruimte voor goederen en personen?’, inleiding door Freya Piryns  (Senator GROEN!) ;‘Migratie en asiel in cijfers en profiel’, inleiding door socioloogJan Hertogen ;‘Informele economie’,inleiding door Frederic De Wispelaere, wetenschappelijk medewerker op het HIVAen Rik Depasse (CIRé).

Een debat over ‘Migratie tegenover de algemenewerkloosheid van vandaag’ sluit het colloquium af. Volgende panelledennemen deel aan het slotdebat : Bilal Benyaich (politicoloog),  Frederique Mawet (directrice van ‘Coordination pouret avec les Réfugiés et Etrangers’ (CIRé)),Oscar Flores (woordvoerder van het UDEP (Union pour la Défense desSans-Papiers)) en Prof. Ive Marx (Centrum voor sociaal beleid HermanDeleeck-Universiteit Antwerpen).

 

Het colloquium heeft plaats inhet Nederlands en Frans, voor het plenair gedeelte wordt simultane vertalingvoorzien, voor de werkgroepen consecutieve vertaling.

 

De inkom voor het colloquium bedraagt 15 euro en 10 euro voor leden,vervangingsinkomens, studenten en senioren. Inbegrepen in de prijs zijn:koffie/thee/water, broodjesmaaltijd, documentatiemap en vertaling.

 

Inschrijven is verplicht en dit vóór 21 oktober 2009 .Inschrijven kan op

 

Wij gaan ervan dat het thema van dezestudiedag u interesseert en kijken er naar uit u te mogen begroeten.

 

Met vriendelijke groeten,

 

 

Kelly Franceus /Bernard Desmet

Masereelfonds, 02/5023880,

 

Meer info:

http://www.acjj.be/

 

 

13:02 Gepost door octo in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

19-10-09

Conserveren van uitzonderlijk literair erfgoed

-

bron : youtube : Upton Sinclair, bewaren en doorgeven

met dan aan en voor meer uitleg :

http://hetzinkendschip.web-log.nl/  Upton Sinclair (1878-1969)

15:56 Gepost door octo in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: upton sinclair |  Facebook |

17-10-09

De academische communisten

http://nl.internationalism.org/node/692 

Deze link beschouwt de wereldrevolutie als een proces waarbij het 'proletariaat' door middel van Raden de macht overneemt van alles wat onder parlementaire democratie verstaan wordt. Hun internationalistische partij kan enkel een voorhoederol spelen, geen leidende of uitvoerende rol, in het proces van politieke verduidelijking, uitklaring, stellen ze. Verder zien ze het kapitalisme als een systeem dat sinds de eerste wereldoorlog aan een finaal proces van decadentie begonnen is, ongeacht de technische en sociale vooruitgang in sommige delen van de wereld. De sociale verworvenheden van na de tweede wereldoorlog kunnen niet verworven blijven en zullen steeds meer op de helling komen te staan, ten prooi aan de innerlijke tegenstellingen van het kapitalisme. Ze zien de geschiedenis als een evolutie naar communisme, via feodaliteit,kapitalisme,maar dan geen staatskapitalisme dat ook nog op loonarbeid en handel gebaseerd is...dus gewoon produktie en distributie en werken op vrijwillige basis in feite.

Daarom wijzen ze ook samenwerking met de partijen links van de sociaaldemocratie af en kanten zich tegen deelname aan verkiezingen. Of ze in hun streven naar een klasseloze maatschappij,langs die weg tijdens een eventuele escalatie van sociale onrust burgerconflicten en eventuele burgeroorlogen kunnen vermijden is een vraag die nog wel wat studie verreist. Een manier om de samenleving op internationaal niveau anders te gaan leiden, bieden ze niet aan, dat zou eerst kunnen gebeuren vanaf dat de Raden de macht overgenomen hebben. Hoe ze de kleine zelfstandigen, de boeren, de kleine en middelgrote ondernemingen in hun alternatief geheel zouden integreren, is ook een open vraag. Ook de subljectieve factoren gaan in grote mate aan hen voorbij (psychologische, emotionele, intelektuele rijpheid...filosofische : een wetenschappelijke aanpak van het eeuwigheidsvraagstuk,de diepere zin van menselijke relaties en hun gedeeltelijke rem op de sociale vooruitgang). Academisch presteren ze wel het één en ander.

Daarom, een aanrader voor hen : http://bloggen.be/conscience2008

 

10:43 Gepost door octo in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: iks |  Facebook |

16-10-09

Film ontmaskert VB-kopstukken voor 'Koppen'

Voor de uitleg er rond en de 'filosofisch-verzet-visie'van de Koppen-uitzending over extreem-rechts en wat de drijfveren van die venten en vooral van hun kopstukken zijn :

http://filosofischverzet.skynetblogs.be vandaag

Ook goed om weten :

Een begroting van gemiste kansen

Persmededeling van de PVDA

"Deze begroting is een haastig aan elkaar gebreid lappendeken van halve maatregelen, grote gaten en hele hiaten. Het is een begroting van gemiste kansen", zegt PVDA-voorzitter Peter Mertens in een eerste reactie.

"Electrabel/Suez wint de jackpot, 99% van de fiscale fraude zal onbestraft blijven en de banken gaan de heffing wellicht gewoon aan de klanten doorrekenen. En ondertussen moeten wij duurder tanken voor de crisis van de banken. Waar zit de logica? Dit is een zoveelste gemiste kans om de verantwoordelijken van de crisis aan te spreken. En om echte maatregelen te nemen die nieuwe tewerkstelling kunnen creëren", zegt Mertens.


Waarom moeten wij duurder tanken voor de crisis van de banken?

De halve maatregelen gaan vooral in de verkeerde richting, aldus de voorzitter van de linkse partij. "Het geld wordt gezocht bij diegenen die het niet hebben. Zo gaan de accijnzen op diesel omhoog. We gaan duurder moeten tanken, voor de crisis van de banken. Dat is een pestbelasting die vooral de laagste inkomens treft.

Verder wordt er zwaar gesnoeid bij de ambtenaren. Men moet mij eens vertellen hoe men de fiscale fraude wil bestrijden door te besparen op ambtenaren in het ministerie van financiën. Nu al is men daar onderbemand. Of bij de RVA. Er zijn tienduizenden werklozen bij gekomen. En tegelijk zou er minder personeel zijn om de werkloosheidsvergoedingen te berekenen."


Een vrijbrief ondertekenen voor 99% van de grote fraude

"Grote gaten" ziet Mertens vooral in de maatregelen tegen de fraudeurs en de banken. "Dit is vooral een zoveelste gemiste kans om de verantwoordelijken ook echt te laten betalen", zegt Mertens. De PVDA-voorman noemt de maatregelen tegen de banken "vooral symbolisch". "Die maatregelen zijn he-le-maal niet gegarandeerd", aldus de voorzitter van de linkse PVDA. "Het is de zoveelste regering op rij die een strijd tegen de fiscale fraude belooft. Maar er worden geen concrete maatregelen genomen, zoals de opheffing van het bankgeheim. En de ambitie van de regering beperkt zich tot slechts 1% van de fraude, die in totaal 30 miljard euro bedraagt. Dat is gewoon een vrijbrief tekenen voor 99% van de fraude."

De maatregelen tegen de banken noemt Peter Mertens "gewoon een nuloperatie". "500 miljoen euro komt exact overeen met de jaarlijkse interest die de federale regering moet betalen op de 20 miljard die ze leende om de banken van de ondergang te redden. Dat is niet alles. De regering haalt het geld uit de heffing die voorzien is om het garantiefonds te spijzen. Dat is gewoon vragen voor moeilijkheden, bij de volgende bankproblemen. Bovendien kondigde Deutsche Bank al onbeschaamd aan dat ze de heffing zal doorrekenen aan de klanten."

En tot slot is er Electrabel/Suez. "Die winnen gewoon de jackpot", zegt de voorzitter van de marxistische partij. "Ze verdienen het komende decennium 12 miljard euro aan de nucleaire rente. En daarvoor zouden ze jaarlijks 200 miljoen euro moeten betalen. Maar niets garandeert dat ze dat ook effectief gaan doen. in 2008 heeft Electrabel-Suez de extra taks van 250 miljoen euro gewoon afgetrokken van haar belasting. De energiereus betaalde vorig jaar geenenkele euro belasting."


Wij vragen dat de banken gewoon het wettelijke belastingstarief van 33,99% betalen, is dat revolutionair?

Verder ziet de PVDA-voorman "hele hiaten" in het uitblijven van echte maatregelen tegen de banken. "Vooral de halsstarrigheid waarmee de regering weigert om echte maatregelen te nemen tegen de banken en de miljonairs, is verontrustend.", aldus de PVDA-voorzitter.

"Het is vandaag al revolutionair om gewoon voor te stellen dat de banken het normale belastingtarief betalen. In de zogenaamde vette jaren hebben ze fenomenale winsten geboekt. In tijden van nood waren het de belastingsbetalers die moesten bijspringen. Vandaag boeken ze opnieuw grote winsten. Maar door allerlei fiscale aftrekposten - waaronder de notionele interesten - betalen ze slechts 10,4% belastingen, in plaats van het wettelijke tarief van 33,99%. Is er dan niemand die er aan denkt om gewoon te eisen dat de banken de wet volgen, en dat het gedaan moet zijn met die extra fiscale cadeau's? Dat zou ons land jaarlijks meer dan één miljard euro opbrengen."


Het is onbegrijpelijk dat er geen serieuze maatregelen worden genomen om werk te creëren

"Hele hiaten" ziet Mertens tot slot in het uitblijven van echte maatregelen om tewerkstelling te creëren. De PVDA vraagt een zogenaamde "miljonairstaks". "Zo'n taks van 2% op de fortuinen boven de 1 miljoen euro zou jaarlijks minstens 8 miljard opbrengen. Geld dat we hard kunnen gebruiken voor nieuwe jobs in de welzijnssector en de openbare dienstverlening. En voor de broodnodige herfinanciering van de sociale zekerheid", aldus nog Peter Mertens. "Je moet ook kijken wat er niet in de begroting staat. Het is toch onbegrijpelijk dat de regering na zo'n economische crisis geen serieuze maatregelen voorziet om werk te creëren?"

 


Lees verder in Solidair:

 

http://www.pvda.be/  nog meer nieuws waarover weinig gesproken wordt :

http://www.socialisme.be/lsp/archief/2009/10/16/electrabe... 

 

11:06 Gepost door octo in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

14-10-09

Hoe gevaarlijk is Pakistaanse situatie ?

100_1800

Onlangs heeft de Franse zender F2 een hele avond documentaires getoond over vele aspekten van de samenleving in Pakistan. Al decennia gaat een enorm deel van de begroting van dat land naar het leger met als alibi het zogenaamde Indische gevaar. Dit heeft ondermeer grote Westerse mogenheden niet belet van Pakistan te blijven steunen, een herorientatie van de overheidsgelden werd niet gevraagd. De bevolking zit echt in de tang van enerzijds het imperialisme en anderzijds de verschillende takken van de plaatselijke potentaten. Analyse en alternatieven.

http://www.socialisme.be/lsp/archief/2009/10/14/pakistan.... 

http://filosofischverzet.skynetblogs.be vandaag : de 12 geboden

19:11 Gepost door octo in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

13-10-09

Moeder waarom Leven wij ?

Lode Zielens, te vroeg door raketaanval op de hoek van de Mercatorstraat

om het leven gekomen, even herdenken :

http://hetzinkendschip.web-log.nl/  (zie ook column nevenlink Fernand)

 

bron youtube :OXFAM Duitsland met de klimaatsong

verder : http://filosofischverzet.skynetblogs.be  alternatieve begrotingstoespraak

Voor meer informatie over wat er in een aantal landen aan de hand is, is

de link van de linkse socialistische partij momenteel een goede keuze(zie links)

06:56 Gepost door octo in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

02-10-09

Verwaarloosd Wereldnieuws

http://www.mo.be/ 

ander wereldnieuws :

GUIDO GEZELLE ZOALS JE HEM NOOIT IN SCHOOL HOORDE

NATUURLIJK OP  http://hetzinkendschip.web-log.nl/ 

door de 'conservator van het te bewaren'-link hiernaast 

17:11 Gepost door octo in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

17-09-09

Iets achterlaten voor anderen.

100_1668

filoview art : left : octo's  impression of Africa/right :drawing by South American artist

Ineens was er het nieuws over de Beatles die weer geweldig in de lift zitten qua verkoop. Niet nadat  al enkele weken regelmatig 'toevallig' artikels over hun verschijnen, met geweldige onthullingen en zo.
Ze lieten iets na the fabulous four...ook U doet dat...maar de 'handelswaarde' ervan is in crisis.De juiste vragen stellen, zo zei Socrates al :

Wie bouwde alles wat je in de dorpen en steden ziet ?

Wie onderhoudt de velden, doet de fabrieken draaien ?

Wie laat woorden achter, bericht, belicht ?

Wie verzorgt en verpleegt ?

Wie onderwijst ?

Wie beoefent de kunsten ?

Wie distribueert en repareert ?

Wie administreert ?

Wie verleent talloze diensten ?

Wie kiest en wie leidt ?

Stel je voor dat dit en nog meer allemaal onbetaalbaar werd...zou het dan niet meer hoeven te gebeuren ?

Hoe zouden dingen dan moeten worden geörganiseerd ?

Durven ingrijpen daar waar speculatie alles om zeep helpt. Beetje melk bij de koffie ?

octo

 

11:33 Gepost door octo in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

14-09-09

Een minuut stilte, niet genoeg, maar toch.

Eén minuut stilte voor het Afghaanse meisje van zeven wiens hart stil viel na een granaatinslag en de druk van een bomexplosie . Ze was verder niet gewond.

Stop het monsterlijk gedrag.

http://bloggen.be/conscience2008

http://filosofischverzet.skynetblogs.be

19:35 Gepost door octo in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

10-09-09

Gegroet categorie 'actualiteit'-lezers

 

100_0920
octo's filoview pictures : gisteren stonden ze nog in bloei, vandaag wachten ze tot de peren geplukt zijn en in frigo's gestapeld, en dan zijn zij morgen aan de beurt om geplukt te worden...wie ? de appellen natuurlijk...en overmorgen, tegen de winter, worden er weer nieuwe bomen geplant...zo rap gaat het in 't leven eigenlijk...waarom zouden we zagen en klagen of doorbomen .

Elk probleem in de wereld kan opgelost worden, we moeten maar leren snappen hoe de wereld in mekaar zit.

'k Ben gedeeltelijk verhuist van categorie filosofie naar categorie actualiteit.

Hopelijk hebben jullie iets aan http://filosofischverzet2.skynetblogs.be

opvolger van http://filosofischverzet.skynetblogs.be

met zijn 500 artikels en 150 links,

ook soms bereikbaar via ons aller 'moeder' , skynet op http://www.skynet.be

nieuws en sport klikken en dan naar beneden scrollen

Laat ons samen eens wat zin geven aan al het dagelijkse actuele van

nu en vroeger

octo

14:36 Gepost door octo in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actualiteit |  Facebook |