15-04-15

Verdeel,Heers, 40 moderne recepten

WP_20140304_001.jpg

totaalwerk blogfilosoof :  http://deblogfilosooftheblogphilosopher.skynetblogs.be

-Verdeel,Heers, 40 moderne recepten.

 

Verdeel en Heers, 40 moderne recepten :

 

Gids voor conservatieve beleidsmakers :

 

Zeg dat iedereen gelijk voor de wet is, handel anders.

 

Geef sommige arbeiders brugpensioen, andere niet.

 

Betaal uitkeringen, pensioenen naargelang diploma...enz

 

Zorg dat inwoners van één land niet voor iedereen kunnen stemmen naargelang de taal die ze spreken.

 

Maak heel veel politieke zuilen in de dienstverlening die mutualiteiten, scholen...aanbieden.

 

Zend alleen info uit van partijen die willen verdelen.

 

Subsidieer allerlei kerken die mensen van echt geloven en zich engageren weghouden.

 

Organiseer verkiezingen op basis van partijen die het verdeel -en heers principe genegen zijn.

 

Hef taxen op een heel elitaire manier.

 

Zorg er voor dat werknemers onoverzichtelijke statuten hebben en ontwerp nog meer labyrinth-toestanden in de sociale wetgeving...vooral vereenvoudig en internationaliseer niet.

 

Toon voortdurend negatieve beelden en geef weinig inhoud over de toestanden in het verpauperde deel van de wereld en vooral...leg geen verbanden.

 

Steun malafide praktijken in bankwereld en leg de speculatie niet aan banden...zodat het ongenoegen en de afkeer van politiek nog meer stijgt.

 

Haal net voldoende immigranten in het eigen land om de woning -en arbeidsmarkt kunnen blijven te manipuleren en het ongenoegen onder mensen aan te wakkeren in plaats van internationale afspraken omtrent een globale aanpak van menselijke samenlevingsproblemen te maken.

 

Beschuldig mensen die ingrijpende, geweldloze veranderingen willen voortdurend van extreem, utopisch gedrag.

 

Vertaal 'democratie' voortdurend als het recht van de economisch sterkste om iedereen zomaar een job te kunnen ontzeggen.

 

Laat vooral niet blijken dat je als overheid de macht hebt om waar nodig dwingende maatregelen op te leggen daar waar men bijvoorbeeld miljardenwinsten maakt en afdankt.

 

Laat uitschijnen dat de gemeenschap elke menselijke activiteit aan het absurde superwinststreven van gigantische kapitaalgroepen moet uitbesteden omdat de overheid geen goed bestuurder zou kunnen zijn.

 

Geef geen inspraak aan de bevolking, zeker niet via de moderne telematica.

 

Qua interne partijwerking, omring U met getrouwen die van hun carrière van de toplaag van de partij afhankelijk zijn.

 

Waak er over dat de moderne mens niet doorkrijgt dat de telematica een ander samenlevingsbeheer via het zich uitspreken over een globaal programma van wereldwijd welzijn zou kunnen mogelijk maken.( http://bloggen.be/conscience2008

 

Zorg voor een aanzienlijk aantal armen die niet kunnen reizen of maandelijks amper toekomen.

 

Breng manifestaties van rechtse minderheden voortdurend in beeld om de indruk te wekken dat ze een overgrote meerderheid van de publieke opinie vertegenwoordigen.

 

Hou de grote mediagroepen de hand boven het hoofd en laat ze hun journalisten manipuleren en verslag laten doen zonder dat dat ook engagement in het belang van het algemeen welzijn betekent. Maak vooral geen publiciteit voor die andere journalisten, zwijg ze dood als je ze niet voor je kar kan spannen.

 

Maak veel mist en schep voortdurend nieuwe verdelingen tussen mensen mét en zonder hoofddoek.

 

Breng uitvoerig verslagen over massa's die hun leven willen geven om de ene potentaat voor een andere om te wisselen.

 

Probeer vooruitstrevende regimes, maar economische concurrenten zoveel mogelijk in een negatief daglicht te plaatsen.

 

Laat het uitschijnen dat bepaalde andere landen een voortdurende militaire bedreiging zijn, ondermeer als alibi om de wapenindustrie vet te mesten.

 

Schep situaties waarbij veiligheidsproblemen kunnen worden overdreven.

 

Laat toe dat dieren in situaties moeten leven waarbij ziekten wel moeten uitbreken en maak daar dan de pharmaindustrie rijk mee en trek nog meer angst over de mensen.

 

Sta niet toe dat boeren weer echt boer kunnen zijn, omdat dat niet binnen de logica van de monoplies past.

 

Maak kunstmatige loonverschillen tussen man en vrouw.

 

Controleer wat wél en niet mag worden onderwezen.

 

Zorg voor een entertainmentsindustrie die de mensen weghoudt van hun sociale zijn.

 

Steun eerst terroristische groeperingen en gebruik ze als ze hun eigen agenda willen opdringen als afleidingsmaneuver om iedereen in het gelid te houden.

 

Maak vooral niet duidelijk dat een degelijk inkomen voor iedereen het belangrijkste politieke streven zou moeten zijn, een politiek die veel verdeling voorkomen kan.

 

Maak van etische kwesties geen individuele zaak, maar voer propaganda om kampen in stand te houden. (+ en passant probeer je maar zoveel mogelijk geld aan embryos te verdienen...bah)

 

Stel genetisch gemanipuleerde gewassen als noodzaak voor.

 

Laat het geld van de verzekeraars de wet maar schrijven.

 

Sta toe dat mensen zich blauw betalen aan leningen en dat banken dicteren hoeveel er op de staatschuld aan rente moet worden betaald.

 

Laat uitschijnen dat hebben veel belangrijker is dan zijn.

 

Moraal van dit verhaal : erger je niet aan wat klassegenoten als voordeel verworven hebben...alles kadert binnen het systeem van iedereen op zijn plaats te houden.

 

octo

 

 wordt vervolgd : http://hetvoortijdigverzet.skyneblogs.be  zie alle titels

 

translation :

 

Divide and conquer, 40 modern recipes:

 

 

 

Guide for conservative policy makers:

 

 

 

 

 

 

 

Say that everyone is equal before the law, trade otherwise.

 

 

 

 

 

 

 

Give some workers early retirement, others are not.

 

 

 

 

 

 

 

Pay benefits, pensions according to diploma ... etc

 

 

 

 

 

 

 

Make sure that residents of one country cannot vote according to politicians of another language

 

 

 

 

 

 

 

Create many different colums in public services, so that you can appoint a lot of followers which you can give jobs so that they will follow you

 

 

 

 

 

 

 

Subsidize all kinds of churches that keep people away from engaging themselve.

 

 

 

 

 

 

 

About broadcasting : avoid giving the word to progressive people

 

 

 

 

 

 

 

Organize elections on the basis of parties who intend the divide and rule principle.

 

 

 

 

 

 

 

Raise or organise taxes in a very unequal way.

 

 

 

 

 

 

 

Make sure employees have different statutes and design even more confusing labyrinth-conditions in social legislation ... especially do not simplify and internationalize.

 

 

 

 

 

 

 

Show constantly negative images and give little content about the conditions of the impoverished part of the world and most importantly ... do not submit links between facts

 

 

 

 

 

 

 

Support malpractices in bank world and maintain the speculation  ... so that the displeasure and the dislike of politics grows

 

 

 

 

 

 

 

Get just enough immigrants in their own country to please the housing market and manipulate  to stir up discontent among the people instead of imposing international agreements on a global approach to solve world problems of human society.

 

 

 

 

 

 

 

Blame people who want progressive changes of extreme, radical, utopian non-violent behavior.

 

 

 

 

 

 

 

Translate ' democracy ' constantly as the right of the economically strongest to deny jobs

 

 

 

 

 

 

 

Do not show  that Government has the power, where appropriate,  to impose binding measures where, for example, where one makes billions of profits and discards immigrants.

 

 

 

 

 

 

 

tell the people that The community must do what gigantic capital groups say, becaus there is no other alternative

 

 

 

 

 

 

 

don not implement a system where people choose the program for managing society like :  http://bloggen.be/consciene2008

 

 

 

 

 

 

 

In terms of internal party organisation, surround yourself with believers in careers of their own and no idealists

 

 

 

 

 

 

 

Care for a significant number of poor who but keep them under control

 

 

 

 

 

 

 

Bring manifestations of right-wing minorities in the spot on a regular  to give the impression that they represent a vast majority of public opinion.

 

 

 

 

 

 

 

Love the big media groups  and let them manipulate by writing about some messures being in the interest of the common good . Create  no publicity for those journalists who attack the priviliged class.

 

 

 

 

 

 

 

Make lots of fog and scoop constantly new partitions between people with and without headscarf.

 

 

 

 

 

 

 

Bring detailed reports on masses who want to give their lives to the one potentate for another to swap. Discourage people.

 

 

 

 

 

 

 

Try to put progressive regimes, but economic competitors as much as possible in a negative light.

 

 

 

 

 

 

 

Let the impression that certain other countries are a constant military threat, serve as an alibi to the arms industry to fatten.

 

 

 

 

 

 

 

Scoop situations where safety problems can be exaggerated.

 

 

 

 

 

 

 

Make sure animals have to live in situations in where pandemics break out so that pharmaindustrie can again make money on the anxiety over the people.

 

 

 

 

 

 

 

Do not allow farmers to be real farmers, because that does not fit within the logic of the monoplies.

 

 

 

 

 

 

 

Create artificial wage differences between men and women.

 

 

 

 

 

 

 

Check what is to be and should not be taught.

 

 

 

 

 

 

 

Care for a entertainmentsindustrie that keeps the people away from their social intrests

 

 

 

 

 

 

 

First support terrorist groups and use them if they want to impose their own agenda as diversionary maneuver to keep everyone in line.

 

 

 

 

 

 

 

Make a solid income for everyone a silly idea

 

 

 

 

 

 

 

Make ethical issues no individual thing, but a means of propaganda to gain voters (allow to pattent everything)

 

 

 

 

 

 

 

Set as need for genetically engineered crops.

 

 

 

 

 

 

 

Let the money from the insurers write laws

 

 

 

 

 

 

 

Allow banks to dictate how much to ask for loans by peoples  or the States.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS this  was  a Guide for conservative policy makers, if you really want progressive solutions, support progressive parties, but better, change the system :

 

 

 

 

 

 

 

vote on the program first and then on the dirigants on project lists, not party lists :

 

 

 about me   : https://about.me/octaaf_verzet

 

http://bloggen.be/conscience2008 

 

 

 

 

18:13 Gepost door octo | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.