05-08-13

Jan Cap vertelt

12:23 Gepost door octo in film, politiek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-03-13

volks verzet tegen afdankingen

 

-Verdeel,Heers, 40 moderne recepten.

 

Verdeel en Heers, 40 moderne recepten :

 

Gids voor conservatieve beleidsmakers :

 

Zeg dat iedereen gelijk voor de wet is, handel anders.

 

Geef sommige arbeiders brugpensioen, andere niet.

 

Betaal uitkeringen, pensioenen naargelang diploma...enz

 

Zorg dat inwoners van één land niet voor iedereen kunnen stemmen naargelang de taal die ze spreken.

 

Maak heel veel politieke zuilen in de dienstverlening die mutualiteiten, scholen...aanbieden.

 

Zend alleen info uit van partijen die willen verdelen.

 

Subsidieer allerlei kerken die mensen van echt geloven en zich engageren weghouden.

 

Organiseer verkiezingen op basis van partijen die het verdeel -en heers principe genegen zijn.

 

Hef taxen op een heel elitaire manier.

 

Zorg er voor dat werknemers onoverzichtelijke statuten hebben en ontwerp nog meer labyrinth-toestanden in de sociale wetgeving...vooral vereenvoudig en internationaliseer niet.

 

Toon voortdurend negatieve beelden en geef weinig inhoud over de toestanden in het verpauperde deel van de wereld en vooral...leg geen verbanden.

 

Steun malafide praktijken in bankwereld en leg de speculatie niet aan banden...zodat het ongenoegen en de afkeer van politiek nog meer stijgt.

 

Haal net voldoende immigranten in het eigen land om de woning -en arbeidsmarkt kunnen blijven te manipuleren en het ongenoegen onder mensen aan te wakkeren in plaats van internationale afspraken omtrent een globale aanpak van menselijke samenlevingsproblemen te maken.

 

Beschuldig mensen die ingrijpende, geweldloze veranderingen willen voortdurend van extreem, utopisch gedrag.

 

Vertaal 'democratie' voortdurend als het recht van de economisch sterkste om iedereen zomaar een job te kunnen ontzeggen.

 

Laat vooral niet blijken dat je als overheid de macht hebt om waar nodig dwingende maatregelen op te leggen daar waar men bijvoorbeeld miljardenwinsten maakt en afdankt.

 

Laat uitschijnen dat de gemeenschap elke menselijke activiteit aan het absurde superwinststreven van gigantische kapitaalgroepen moet uitbesteden omdat de overheid geen goed bestuurder zou kunnen zijn.

 

Geef geen inspraak aan de bevolking, zeker niet via de moderne telematica.

 

Qua interne partijwerking, omring U met getrouwen die van hun carrière van de toplaag van de partij afhankelijk zijn.

 

Waak er over dat de moderne mens niet doorkrijgt dat de telematica een ander samenlevingsbeheer via het zich uitspreken over een globaal programma van wereldwijd welzijn zou kunnen mogelijk maken.( http://bloggen.be/conscience2008

 

Zorg voor een aanzienlijk aantal armen die niet kunnen reizen of maandelijks amper toekomen.

 

Breng manifestaties van rechtse minderheden voortdurend in beeld om de indruk te wekken dat ze een overgrote meerderheid van de publieke opinie vertegenwoordigen.

 

Hou de grote mediagroepen de hand boven het hoofd en laat ze hun journalisten manipuleren en verslag laten doen zonder dat dat ook engagement in het belang van het algemeen welzijn betekent. Maak vooral geen publiciteit voor die andere journalisten, zwijg ze dood als je ze niet voor je kar kan spannen.

 

Maak veel mist en schep voortdurend nieuwe verdelingen tussen mensen mét en zonder hoofddoek.

 

Breng uitvoerig verslagen over massa's die hun leven willen geven om de ene potentaat voor een andere om te wisselen.

 

Probeer vooruitstrevende regimes, maar economische concurrenten zoveel mogelijk in een negatief daglicht te plaatsen.

 

Laat het uitschijnen dat bepaalde andere landen een voortdurende militaire bedreiging zijn, ondermeer als alibi om de wapenindustrie vet te mesten.

 

Schep situaties waarbij veiligheidsproblemen kunnen worden overdreven.

 

Laat toe dat dieren in situaties moeten leven waarbij ziekten wel moeten uitbreken en maak daar dan de pharmaindustrie rijk mee en trek nog meer angst over de mensen.

 

Sta niet toe dat boeren weer echt boer kunnen zijn, omdat dat niet binnen de logica van de monoplies past.

 

Maak kunstmatige loonverschillen tussen man en vrouw.

 

Controleer wat wél en niet mag worden onderwezen.

 

Zorg voor een entertainmentsindustrie die de mensen weghoudt van hun sociale zijn.

 

Steun eerst terroristische groeperingen en gebruik ze als ze hun eigen agenda willen opdringen als afleidingsmaneuver om iedereen in het gelid te houden.

 

Maak vooral niet duidelijk dat een degelijk inkomen voor iedereen het belangrijkste politieke streven zou moeten zijn, een politiek die veel verdeling voorkomen kan.

 

Maak van etische kwesties geen individuele zaak, maar voer propaganda om kampen in stand te houden. (+ en passant probeer je maar zoveel mogelijk geld aan embryos te verdienen...bah)

 

Stel genetisch gemanipuleerde gewassen als noodzaak voor.

 

Laat het geld van de verzekeraars de wet maar schrijven.

 

Sta toe dat mensen zich blauw betalen aan leningen en dat banken dicteren hoeveel er op de staatschuld aan rente moet worden betaald.

 

Laat uitschijnen dat hebben veel belangrijker is dan zijn.

 

Moraal van dit verhaal : erger je niet aan wat klassegenoten als voordeel verworven hebben...alles kadert binnen het systeem van iedereen op zijn plaats te houden.

 

octo

 

 

translation :

Divide and conquer, 40 modern recipes:

 

Guide for conservative policy makers:

 

 

 

Say that everyone is equal before the law, trade otherwise.

 

 

 

Give some workers early retirement, others are not.

 

 

 

Pay benefits, pensions according to diploma ... etc

 

 

 

Make sure that residents of one country cannot vote according to politicians of another language

 

 

 

Create many different colums in public services, so that you can appoint a lot of followers which you can give jobs so that they will follow you

 

 

 

Subsidize all kinds of churches that keep people away from engaging themselve.

 

 

 

About broadcasting : avoid giving the word to progressive people

 

 

 

Organize elections on the basis of parties who intend the divide and rule principle.

 

 

 

Raise or organise taxes in a very unequal way.

 

 

 

Make sure employees have different statutes and design even more confusing labyrinth-conditions in social legislation ... especially do not simplify and internationalize.

 

 

 

Show constantly negative images and give little content about the conditions of the impoverished part of the world and most importantly ... do not submit links between facts

 

 

 

Support malpractices in bank world and maintain the speculation  ... so that the displeasure and the dislike of politics grows

 

 

 

Get just enough immigrants in their own country to please the housing market and manipulate  to stir up discontent among the people instead of imposing international agreements on a global approach to solve world problems of human society.

 

 

 

Blame people who want progressive changes of extreme, radical, utopian non-violent behavior.

 

 

 

Translate ' democracy ' constantly as the right of the economically strongest to deny jobs

 

 

 

Do not show  that Government has the power, where appropriate,  to impose binding measures where, for example, where one makes billions of profits and discards immigrants.

 

 

 

tell the people that The community must do what gigantic capital groups say, becaus there is no other alternative

 

 

 

don not implement a system where people choose the program for managing society like :  http://bloggen.be/consciene2008

 

 

 

In terms of internal party organisation, surround yourself with believers in careers of their own and no idealists

 

 

 

Care for a significant number of poor who but keep them under control

 

 

 

Bring manifestations of right-wing minorities in the spot on a regular  to give the impression that they represent a vast majority of public opinion.

 

 

 

Love the big media groups  and let them manipulate by writing about some messures being in the interest of the common good . Create  no publicity for those journalists who attack the priviliged class.

 

 

 

Make lots of fog and scoop constantly new partitions between people with and without headscarf.

 

 

 

Bring detailed reports on masses who want to give their lives to the one potentate for another to swap. Discourage people.

 

 

 

Try to put progressive regimes, but economic competitors as much as possible in a negative light.

 

 

 

Let the impression that certain other countries are a constant military threat, serve as an alibi to the arms industry to fatten.

 

 

 

Scoop situations where safety problems can be exaggerated.

 

 

 

Make sure animals have to live in situations in where pandemics break out so that pharmaindustrie can again make money on the anxiety over the people.

 

 

 

Do not allow farmers to be real farmers, because that does not fit within the logic of the monoplies.

 

 

 

Create artificial wage differences between men and women.

 

 

 

Check what is to be and should not be taught.

 

 

 

Care for a entertainmentsindustrie that keeps the people away from their social intrests

 

 

 

First support terrorist groups and use them if they want to impose their own agenda as diversionary maneuver to keep everyone in line.

 

 

 

Make a solid income for everyone a silly idea

 

 

 

Make ethical issues no individual thing, but a means of propaganda to gain voters (allow to pattent everything)

 

 

 

Set as need for genetically engineered crops.

 

 

 

Let the money from the insurers write laws

 

 

 

Allow banks to dictate how much to ask for loans by peoples  or the States.

 

 

 

 

 

PS this  was  a Guide for conservative policy makers, if you really want progressive solutions, support progressive parties, but better, change the system :

 

 

 

vote on the program first and then on the dirigants on project lists, not party lists :

 

 

 

http://bloggen.be/conscience2008 

 

 

 

 

16:45 Gepost door octo in Actualiteit, Algemeen, politiek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

30-04-12

mayday mayday

zie filosofisch verzet op facebook

Kreta2012 245.JPG

filoview productions : the Greek are more then happy to receive you, but absurd anachronistic situations make you haven't got enough money all the time

how will democracy evolve :

http://filosofischverzet.skynetblogs.be/archive/2012/05/1...

19:07 Gepost door octo in politiek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

27-04-11

archieven eigen artikels filosofisch verzet

IMG_1160.JPG

http://filosofischverzet.skynetblogs.be/archives/  eigen artikels, maar beter de link : http://filosofischverzet.skynetblogs.be/archives/category...   nemen om per titel te selecteren

zie ook onderaan, opzoekingsmogelijkheden per artikel, niet alleen per thema of maand

voor archieven gastauteurs : http://filosofischverzet2.skynetblogs.be/gastauteurs/

 

20-03-11

lonen omwentelingen, wat is revolutie ?

DSCN0836.JPG

foto met dank aan F&F : "k zie zo geire mijn duivekot", Arabische versie

 

volg het verzet ook op facebook met ondermeer :

·         Fvz  revolutie heb je pas als er een andere klasse de macht overneemt, de rest zijn omwentelingen...waar ook al of niet veel bloedvergieten aan te pas komt...welke inzet loont de moeite : werk, wonen, inkomen, voorzieningen, energie...of de zogenaamde VRIJHEID om andere vertegenwoordigers van de heersende klasse te kiezen ? Als de eerste keuze binnen een bepaald systeem onmogelijk wordt, is de tweede keuze niet zo een opl

is stukje tekst afgevallen :...niet zo een oplossing, zeker niet als je daar voor bommen en schoten van uit 1,2,... imperialistische kampen moet trotseren en de voorhoede van de opstand omwille van die vrijheid wel eens gewoon volgers van kamp 1 of 2 zouden kunnen worden. Het is natuurlijk altijd roeien met de riemen die je hebt, maar bewustzijn en timing en een programma vinden mekaar voorlopig niet in Noord-Afrika, men kijkt naar ons op en wil onze status en organisatievormen overnemen...zonder te weten dat die ook op grenzen stoten---voor alternatieven zie ondermeer blog conscience2008

·         ‎21ste eeuw : tweede van de oorlogen om de laatste olie in steigers...kampen tekenen zich af : Canada,US,Noorwegen, Denemarken,France, Britan tegen over de stuiptrekkingen van te vroeg geboren omwentelingen zonder programma om grondstoffen in gemeenschappelijk wereldbezit te beheren...Duitsland,China,Rusland...reageren wijzer, allen om het eigenbelang. Belgie zonder regering, doen ze zelfs mee...onteigen alle Kadafi's en anderen  fvzt : het lijkt of er een intelektuele jacht op vredesduiven is ingesteld als je sommige reacties leest bij mensen van vredesbewegingen en andere op facebook en zo leest

 

 

 

 

 

20-09-10

De Internationale bewerkt.(muziek)

Alistair Hullet and Jimmy Gregory

andere tips : http://www.masereelfonds.be/index.php?pageid=6&detail... 

teksten en liederen van 'Leve het systeem' via google 'anke hintjens leve systeem masereelfonds'

faceboek : het Rood Lawijt   : indrukwekkend archief

14-09-10

Waterdistributie,geslaagd gemeenschapsbeheer.

Gelukkig moeten we nog niet aan vier, vijf verschillende privémaatschappijen ons kraantjeswater betalen en hopelijk blijft de verdere privatiseringsdrang van grote sectoren achterwege en wordt deze teruggedraaid. IMGA0176.JPGen den electric???? dat kunnen we ook. en hoe zou het nog met opel zijn enz enz.... .Hoog van op een watertoren bij een opendeurdag, ontmoet je allemaal blije verwonderde mensen die met een panoramische blik hun prachtige streek aanschouwen en een gemeenschappelijk gevoel van verbondenheid krijgen wanneer ze hun huizen zien en al dat werk dat door mensenhanden tot stand kwam. Ze voelen, zich almeteen korter bij de hemel. Een beter overzicht hebben op, draagt inderdaad bij tot meer bewustzijn. oc

IMGA0196.JPG

17-06-10

Voorbeelden van gerichtte medialekken

Iedere keer voor regeringsonderhandelingen stunt de Vlaamse sensatiekrant bij uitstek door aan te kondigen dat er ergens een paar honderd vacatures niet zouden kunnen worden ingevuld bij Volvo gewoonlijk...hoe lang heeft men gewacht op sollicitanten...1,2 ...dagen...of moet weer de indruk geschapen worden dat er werk genoeg is en dat werklozen allemaal luierikken zijn ? Goed om bepaalde op handen zijnde maatregelen aanvaarder te maken alleszins. De radio deed er nog een schep op^met telefonische reacties in die zin in de namiddag. 

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/06/15/nieuws-o... 

leuker nieuws :

http://www.aarde.org/docums/dias/foto_gall2.htm 

15-06-10

Democratisch verpakte staatsgreep op komst?

http://www.youtube.com/watch?v=iv5tec06Gyw

opgedragen aan de gewone man in bovenstaand filmpje :

Een referendum ware beter geweest dan verkiezingen. Had men dan ons op een A4 gevraagd (of via internet) of we er iets op tegen hadden dat alle Belgen voor om 't even welktalige partij mochten stemmen/wie er moet worden getaxeerd vanaf welk miljoeneninkomen/ of Belgie moet blijven bestaan/ enz...dan hadden de politiekers nu niet voor quasi onoverkomelijke posities gestaan. In het slechtse geval voor diegenen dat België wil behouden zien (ook al een meerderheid waar weinig rekening mee gehouden wordt)...zal dus een minderheid van de bevolking de andere helft van het land tot scheiding kunnen dwingen.  Toppunt is dat men nu weer wil uitkomen bij waar men vertrokken is in de tijd  voor Wilfried Martens toen het land met één coalitie ipv drie geregeerd werd...een afspiegelingscoalitie heet dat nu...men is van een gemakkelijke formule vertrokken en nu bijna niets meer kan, komt men terug bij een eenheidssysteem uit. Heel die communautaire heisa heeft al enorm veel belastingsgeld gekost. En dan die partijfinanciering dan :

Waaris de tijd dat iedere partij zelf zijn werking moest betalen. Er zijn trouwens nog partijen die dat doen, die bijvoorbeeld 4000 leden hebben en bijna 5% van de stemmen in enkele steden en waarvan je onder de vorm van een klein kadertje dan moet lezen dat hun landsgemiddelde o,95 was.  Opmerkelijk ook dat de leiders van de patronale verkiezingen in de verkiezingsshows hun mening kunnen ventileren, maar van de sociale organisaties heb ik tenminste niemand gezien, U wel...misschien waren ze hun strategie al aan het afspreken met betrekking tot mogelijke coalities en al of niet tot staken oproepen na hun nefaste stemoproepen.

Benieuwd of Groen kiest voor meer linksere standpunten, wat van hun al of niet regeringsdeelname zal afhangen waarschijnlijk.  Enorm spijtig dat er op de centrumlinkse kant niet duidelijk genoeg is gereageerd op de oproep van Groen om aan hetzelfde zeel te trekken. Van linkse partijen verwacht je echt linkse standpunten, van nationalistische nationalistische...een deel van de Vlamingen houdt van een raar soort duidelijkheid...en gaat de rechtse toer op :  al

botst dat dan met eigen belangen als sociale klasse, sociale zekerheidsrechten,  recht op goedwerkende openbare diensten,  pensioensrechten...en al moet hij er langer voor werken binnenkort.  We hebben ons voor een deel weer goed laten hypnotiseren door al die paniekzaaierij ten dienste van het gevecht om de afzetmarkten.

500.000  Jobs beloven, ge ziet dat brengt op. Misschien zijn het jobs waar helemaal geen sociale bijdragen meer op moet betaald worden ?

Als nu het grootkapitaal de zaak weer niet naar de situatie van 1929 brengt...zal iedereen nog moeten overwerken.

Hebt U spijt van U stem en wil U een herkansing of op een alternatieve manier via een referendum stemmen :

http://bloggen.be/conscience2008

toemaatje : http://www.pvda.be/nieuws/artikel/iedereen-heeft-toegelat...

15:11 Gepost door octo in politiek | Permalink | Commentaren (0) | Tags: democratische, staatsgreep |  Facebook |

26-05-10

Stem vanuit je zetel.

waarom wordt de mens wereldwijd niet gevraagd of hij akkoord is met een programma rond de volgende punten :

http://bloggen.be/conscience2008/   ?

stemmen kan nu ook van bij U thuis via de telematika : linkerkant onder poll klikken op YES natuurlijk

wie er ook aan de macht komt, zou dit wereldreferendum dan bindend moeten uitvoeren, of... een stap verder zou het orkest van de mensheid zelf  zijn dirigenten op projektlijksten (werk,energie,transport...)rechtstreeks kunnen verkiezen.

14:31 Gepost door octo in politiek | Permalink | Commentaren (0) | Tags: conscience, program, elections, projects |  Facebook |

17-05-10

Overheid en economie:Azië

http://www.dewereldmorgen.be/node/10386 

door Dirk Barrez en John Vandaele

extra

http://www.pvda.be/nieuws/artikel/persbericht-politieke-p... 

15:57 Gepost door octo in politiek | Permalink | Commentaren (1) | Tags: overheidsingrijpen, neo, liberalisme |  Facebook |

30-04-10

1mei boodschap onafhankelijke progressieven

Wat achtereenvolgens te doen naargelang decadentie van grootkapitalisme vordert : wél stemmen op verdienstelijke progressieven,strijd voor recht op inkomen en afschaffing financiele spekulatie en rechtvaardige belastingen en geen enorme verschillen in verloningen... intersektoriëel voeren. Sociale raden in grote bedrijven,banken oprichten en zelf op gecöordineerde wijze beleid bepalen. Zelf internationale programma & projektverkiezingen organiseren.
http://bloggen.be/conscience2008

 

bron youtube : VRT Canvas zond deze documentaire van 2 uur integraal uit op een uur waar werkmensen moeten gaan slapen 'Hearts and Minds' zou verplicht moeten worden in de scholen. Vijf presidenten verspreiden elk hun graad van leugens over de 'noodzaak' van de barbarij tegen Vietnam. Vele van hun 'medewerkers' lieten zich minachtend uit over de 'vijand'. Anderen bekenden hun vergissingen. Het ergst om te zien en dragen zijn die eenvoudige rijstboeren die van hun verdriet getuigen tegenover de camera.

 

What to do, (in stages) while capitalism shows more and more signs of decadence ?

Voting for really progressive people.

Struggling without social sectorial borders for the right on a descent income, fair taxes, for a ban on financial speculation, against hughe income differences.

Establishing social councils in the great enterprises,banks...

and developing coordinated policies ourselves.

Organising ourselves international program and project elections telematically.

http://bloggen.be/conscience2008

12:35 Gepost door octo in politiek | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 1mei, boodschap, message |  Facebook |

12-04-10

Diamanthandel,rebellen en verkrachtingen.

De ene dag zie je een docu over verkrachtingen in landen met een burgeroorlogverleden, heel veel kinderen zijn er nog dagelijks het slachtoffer van (Siera Leone,Liberia). De andere dag een docu op een andere zender over het doen en laten van diamanthandelaars die nog niet zoveel jaren geleden de rebellenlegers betaalden die aan de oorsprong lagen van die burgeroorlogen...teneinde de diamanten zo goedkoop mogelijk in handen te krijgen. Een verbod van handel op bloeddiamanten van de Verenigde Naties werd gewoon toendertijd omzeild door een ommetje te maken via luchtwegen met valse papieren...om dan toch, jawel in ons eigen Antwerpen te geraken. Ook de wapenleveringswetten werden op die manier 'verkracht'.

Reconversie van de wapennijverheid blijft dode letter.  Enig lichtpunt, men kan nu ook op kunstmatige manier diamanten voor de boorindustrie naar olie of voor andere toepassingen maken door de omstandigheden waaronder diamanten gemaakt worden, kunstmatig na te bootsen.

De duizenden verkrachten met trauma's zal het een schrale troost zijn. Wat nog maar enkele jaren geleden gebeurde, lijkt al geschiedenis te zijn...de psychologische schade blijft maar doorwegen, zo getuigen de hulpverleners. Een dictatuur vann het algemeen belang, ipv een dictatuur van het snelle gewin...voor wanneer ?

octo 12/04/2010

10-04-10

Vergelijking van drie mogelijke omwentelingen

Er zijn een aantal manieren om in landen met veel onderdrukking aan de macht te komen of die macht tot meer rechtvaardige beslissingen te dwingen.  Niettegenstaande een deel goede bedoelingen, kan er van kleine gewapende groepen geen heil verwacht worden. Gewone werkende mensen, arbeiders, beambten,boeren, ondernemingen...kunnen tegen de marsrichting van het grootkapitaal in wél hun eigen lot in handen nemen...handen om te produceren zijn er genoeg...de beslissing om dat te doen, zit bij de verkeerde lieden en hun winstperspektieven, de verdeling ervan verloopt niet billijk, weer omdat de staten vrij spel geven aan allerlei speculanten.

Hoe men in India hier en daar de oppositie kriminaliseert :

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/04/09/arundhat...

In Thailand lokt men de gewone mens in twee kampen :

http://www.socialisme.be/lsp/archief/2010/04/09/thailand.... 

In Kirchizië : zal men er in slagen armoede en corruptie te doen verdwijnen, door de huidige regering te vervangen, welke zijn de achtergonden ?

http://www.socialistworld.net/doc/4214 

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/04/09/presiden...

extra nieuws voor binnenland-liefhebbers :

Nieuwste trends :- kinderen in containerklassen stoppen

                        -hoe U eigenaar van de electric die U koopt kan worden :

http://filosofischverzet.skynetblogs.be 

11-03-10

De carnavalskar van de koning.

100_1084

http://filosofischverzet.skynetblogs.be

15:34 Gepost door octo in politiek | Permalink | Commentaren (0) | Tags: koning, contracten, congo |  Facebook |

24-02-10

Eigendomsrecht Opel en Carrefour opheffen.

Waarschijnlijk heeft men nog niet bekend gemaakt wie er de laan uit moet daar waar de vestiging open blijft.  Je kan bang afwachten of je er bij bent of niet en hopen op het laatste. Daar waar de vestiging dicht gaat kan je afwachten hoe de vakbonden zullen reageren. Betogingen, onderhandelingen over afdankcadeaus zullen de jobs niet behouden. Waarom de winkel niet van naam veranderen, een rekeningnummer openen en zelf een plaatselijke directeur aanstellen tot dat de politiek gedwongen wordt om de keten in gemeenschapsbezit te brengen, zonder schadeloosstelling. Dit is geen winkeldiefstal, de echte dieven zetten duizenden zonder werk en dwingen de overblijvenden om nog goedkoper te werken.

De politieke partijen vinden het allemaal jammer, de rechterkant van de SPA bij monde van haar voorzitster lanceert een oproep zonder uitweg. De grote media hebben het over het falend management, het design van de winkels, de properheid, ja zelfs die oh zo dure werknemers...en willen doen geloven dat andere winkelketens nu wel gaan aanwerven. Allerlei spreekbuizen van het patronaat worden opgetrommeld om het zogezegde onvermijdbare van de sluitingen aan te tonen.  Superflexibel zijn en om de haverklap van werk veranderen, zijn ineens weer de wonderrecepten om meer banen te scheppen. In heel Europa pleiten sociaaldemocraten er voor om langer te werken en de Grieken staken en verbinden hun lot aan de waarde van het geld op de geldmarkten. Hun enige eis : 'diegenen die de crisis veroorzaakten, moeten betalen'. Daar kunnen we inkomen, maar dat is in de grote media geen debat waard. Als die vraag er dan toch gesteld wordt is het laconieke antwoord dat er niet genoeg multimiljonairs zijn om te taxeren. (Nochthans in België alleen al 88.000, een tax van 2% boven de 20 miljoen zou zo een 8 miljard opbrengen.) Alleen als werknemers van bedrijven die sluiten het op een andere manier gaan aanpakken dan hun vakbondstop voorstelt en de organisatie van hun strijd in eigen handen nemen én het eigendomsrecht in de praktijk in vraag stellen, zullen ze de grote media wél halen en kan er een echt debat ontstaan.

Het lijkt er sterk op dat de grootkapitalisten in feite zelf meer en meer socialisme willen. Zonder staatsingrijpen zaten we nu zonder banken en leningen. De banken hadden moeten worden genationaliseerd. Jaren was het taboe om nog subsidies aan de industrie te geven...de automobielindustrie kreeg pakken overheidspoen, sluit bepaalde fabrieken en durft er nog te vragen.              In gemeenschapsbezit brengen zonder schadeloosstelling. Politiek gezien is daar niet eens een parlementaire meerderheid voor nodig. 'Volmachten' heette dat in de tijd van Wilfried Martens I tot XVIII zeker. Hoe krijg je dan een regering zo ver om echt voor de wereld van de arbeid en niet meer voor de wereld van het geld op te komen.  Het warenhuis, de autofabriek bezetten en zelf beheren en zo bijdragen aan de veruiming van het zelfbewustzijn van de werkersklasse.  Als je dan als winkel de zuivelindustrie kan verplichten van de boeren meer geld voor hun melk te geven, heb je die alvast aan je zijde. De regeerders van nu gebruiken hun macht niet om ten gunste van de gewone mens in te grijpen in de economie. Diezelfde regeerders durven geen referendum rond een aantal eisen van algemeen belang organiseren...politieke democratie via het internet (voor een voorbeeld,zie derde link rechts).     

Economische democratie...laat die maar bij Opel en Carrefour en de bedrijven uit het lijstje van de volgende weken beginnen ! Daadwerkelijke solidariteit met niet getroffen warenhuizen en autofabrieken vragen, zal in onze egocentrische wereld voorlopig nog niet haalbaar zijn waarschijnlijk, men heeft ons daarvoor te zeer geconditioneerd.  Meer en meer werklozen en bijna-werklozen staan voor uitdagingen die de voorlopers van andere visies op een deel van het samenlevingsbeheer met zich kunnen brengen.

By the way, who is Opel, who is Carrefour ?

octo 24/02/2010

octo 24/02/2010

16:04 Gepost door octo in politiek | Permalink | Commentaren (0) | Tags: economische, democratie |  Facebook |

22-02-10

Sleet op gangbare democratische types

Een aantal landen willen oh zo graag onze vorm van samenlevingsbeheer door middel van verkiezingen waarbij een aantal partijen het tegen mekaar opnemen en dan achteraf een politiek programma uitdokteren dat op de meeste punten ingaat tegen het algemeen belang. Niet dat men in het groeiende China in de meeste fabrieken of velden niet even hard moet werken als in het Westen of dat men in het, ten opzichtige van echt arme landen, vrij sociale Cuba, als kiezer, de commissaris voor Openbare Wegenwerken de laan kan uitsturen, indien die niet goed presteerde.  

In alle landen waar men militair tussen komt om ‘onze’ bestuursvorm op te leggen, effent men het pad voor een aantal krijgsheren en andere nationalisten of zogezegd ‘religieuzen’ waar naar de  99,9% van de rest van de bevolking zich dan te schikken heeft.  In plaats van een cementfabriek… op te richten, bombardeerde men vandaag in Afghanistan nog maar eens per vergissing een aantal ‘burgers’. “Sorry”. “Verkeerd doelwit”. In Zuid-Amerika kregen progressiever Latino’s de laatste jaren de kans om de opbrengsten van de economie meer ten goed van de bevolking doen te komen.             De andere kant van de burgerlijke krachten loeren op het moment waar zij electoraal een percentje meer hebben om het roer weer richting verleden te sturen. Op sommige continenten is het verschil tussen links en rechts al duidelijker als op andere, maar globaal gezien zit de wereld gevangen binnen de oude grenzen. Met als cipiers ondermeer de bankwereld en de opleggers van budgetaire evenwichten die voorlopig niet eens de spelregels van de intresten op schulden kunnen of willen standaardiseren…wegens de grote winsten die er mee gemoeid zijn weer.   Men laat, ondanks de massabetogingen toch niet na om in de grote media doen uit te schijnen dat de Grieken bijvoorbeeld deemoedig de toekomstige bezuinigingen aanvaarden.                     De overschakeling van het vroegere Oostblok naar de burgerlijke democratie werd een succes voor ondermeer Russische multimiljonairs, voor de regeerders in Kazachstan enz… .  Niet voor de gediplomeerden uit vele landen die op honderden kilometers van huis werk moeten zoeken.  Is er iets nieuws uit Afrika te melden ?  Chinezen proberen op er op een niet militaire manier, geld te verdienen en ontwikkeling te brengen, maar ook de meeste regimes aldaar leven bij de gratie van diegenen die op topvlak aan de economische en politieke touwtjes trekken.

Bij ‘ons’ in ’t Westen dan.  Walgelijk met welke thema’s conservatief rechts Amerika in de US afkomt om zich weer als redder van de natie op te werpen.  Niet slim van de regeerders aldaar om een aantal van de hardere republikeinse strekking van de partijen van het grootkapitaal in de regering op te nemen en niet echt met de heersende logica van het systeem van maximumwinsten en minimum bescherming te breken. Nog altijd heeft men niet door dat geld in oorlogen alleen winst oplevert voor een zeer beperkte groep. Met dat geld had iedere sukkelaar in Vietnam, Irak enz…al lang een huisje met stromend water kunnen zetten en maakte de Taliban geen enkele kans om populairder te worden.  De VS en GB-leiders veroorzaakten 95%  van de oorlogsellende met hun ‘weapons of mass destruction’-waan. In Nederland is men daar na jaren toch gevoeliger voor geworden; wat ook in de verkiezingsuitslagen zal blijken…als men zich er niet door moderne rechtse demagogen gaat laten vangen.

België dan, met zijn bijna vijf dozijn ministers, staatssecretarissen… . Zijn drang om openbare gebouwen te verkopen en dan te gaan huren (iets waar geen meerderheid van de bevolking achter staat, totaal niet), zijn drang om maar te privatiseren en een onderneming als de spoorwegen in stukken te zagen als aanloop naar privatisering, waarvan is bewezen dat ze tot meer ongelukken leidt.  Ik hoop het nog mee te maken dat ik eens op een hele andere manier kan gaan stemmen voor een ander beleid op een aantal domeinen.  Telematisch gezien kan men de hele wereld op dezelfde dag naar de stembus roepen, de 1ste mei bijvoorbeeld.  Men zou de kiezers zelf over een aantal dingen hun mening kunnen vragen.  Ze zouden dan ja of nee kunnen zeggen tegen een aantal beleidsopties in het algemeen belang voor een echte vooruitgang op wereldvlak. In een tweede ronde zouden ze dan per projekt (ministeriëel departement) zelf hun beleidsverantwoordelijke dirigenten kunnen aanduiden.  Zo zou de wereld uiteindelijk op basis van andere beleidskeuzes (gelijk loon voor hetzelfde werk wereldwijd, rechtvaardig belastingsstelsel,…) voor de eerste keer een wereldregering kunnen hebben, in het teken van echte samenwerking i.p.v. competitie tot der dood, op kleine en grote schaal.

Dan zou  het ook niet meer kunnen dat mensen met allerlei andere beroepservaringen zo maar minister of manager van de spoorwegen zouden worden.  De beste stuurlui worden immers aan wal gehouden door het systeem van partijen die enkele van hun topmensen op jobs droppen, waar ze totaal geen beroepservaring mee hebben. Om je verkiesbaar te stellen, zou je dan moeten bewijzen ervaring te hebben op een bepaald project. Dan zou het ook gedaan zijn met al die Vlaamse rechtse partijen die mekaar de titel van het liberaalst of het nationalistisch te zijn bestrijden, maar dan zou men in zijn eigen project moeten laten zien wat men waard is als men aan politiek wil doen. http://bloggen.be/conscience2008   octo 22/02/2010

typ van de dag zie LSP-link 'Kapitalisme in Litouwen failliet'

tip 2 :

19 maart: Bach in Doel - concert


Op 19 maart brengt Het Groot Akkoord o.l.v. Els Spanhove Bach naar de kerk van Doel!

Het concert vangt aan om 20 uur. Tickets kosten 15€ en kunnen online besteld worden op www.onti.be of op nummer 070/22.33.30 (0.175€/min)
Meer info vindt u in de folder
>>>

 

On 19 March, Het Groot Akkoord directed by Els Spanhove will bring Bach to the church of Doel!
The concert starts at 20 hrs. Tickets cost 15€ and can be ordered online via
www.onti.be or on number 070/22.33.30 (0.175€/min)
More info in flyer
>>>

 

 

15:48 Gepost door octo in politiek | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gangbare, democratische, types |  Facebook |

03-02-10

Vergadering rond de 'winsten' uit oorlog.

Oorlogswinsten :

http://www.lef-online.be/cgi-bin/csvdb.cgi?db=reportages&...

toemaatje  -50 jaar Congo en de VRT

De hoogste tijd om eens één van de weinige Congo-experten aan het woord te laten naar aanleiding van 50 jaar Congo. De berichtgeving over Congo was sinds zijn ontdekking veelal heel tendensieus. De meeste interpretaties dienden en dienen gewoon de belangen van de dominantste economische spelers en hun handlangers.    

http://www.werktitel.be/2010/02/de-koloniale-sehnsucht-va...

17:26 Gepost door octo in politiek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

01-02-10

VDAB, Decrem,laaggeschoolden kanonvoeder??

bron youtube : positiever activiteiten van de VDAB,als het goed is moet je het ook zeggen

VDAB verplicht laaggeschoolden na een paar maand werkloosheid eens even langs te komen om samen met lotgenoten eens te luisteren naar wat het leger voor hen in petto heeft. Na een paar uur uiteenzetting is de verleiding voor sommigen groot van in te gaan op de scholing, woonstmogelijkheden en de vier maand inzet in het buitenland er maar bij te nemen voor de vette(?)bruto gevarenpremie die er aan vast hangt. Onbeslisten kunnen de volgende dagen nog bellen naar het groene nummer van DEF(staat voor defensie), maar ik hoor daar vooral DEATH in,klinkt ongeveer hetzelfde in het Engels uitgesproken.

Al jaren wijzen deze artikels op het belang van het zich intereseren aan samenleving en politiek, buitenlands nieuws...wees er klaar voor als de uitnodigingsbrief bij Uw zoon of dochter of bij U thuis in de bus valt.          Ze zullen wel naar huis komen met kleurrijke brochures over romantisch heldendom en geweldige opleidingen...maar hoe ze zelf zullen naar huiskomen...als emotionele of fysieke gehandicapte wrakken...of... ? 

Met 40.000 'werknemers', grootste werkgever van het land, staat er in de brochure met de kranige fotos en diegene waar een inlander de bezettingsmachten warm groet. Men kan kiezen tussen een beroepsstatuut van vier jaar, een kortetermijnstatuut van twee jaar, vijf keer  met een jaar verlengbaar of voor een reservestatuut opteren. Voor de vervangbenen zorgt in alle geval waarschijnlijk de mutualiteit en dus de gemeenschap, ongeächt de soort van flexibel statuut dat men heeft ontworpen om bij het slabakken van de stiel je dan weer te dumpen(wegens minder oorlogen die men begint zonder zelf aangevallen te worden bijvoorbeeld) tegen het VN-manifest in, illegale oorlogen eigenlijk vanuit het internationaal recht gezien. Oorlog is altijd illegaal in feite, omdat als je een oorlog bestudeert deze altijd gevoerd wordt vanuit economische motieven, ten dienste van een klasse die de maatschappij voor haar profijt overheerst, of dat nu de Taliban of de firma's rond het Bush-imerium zijn.

De talrijke getuigenissen via de individuele carrières van enkele militairen,in de brochures geschetst, moeten de laatste twijfelaar overhalen, zelfs homosexualiteit is geen bezwaar meer in het leger, zo blijkt.  Klaar om de wereld te ontdekken (sick)...bel DEF niet ! Het is de taak van de mensen in een bepaald land zelf om zich van hun eigen onderdrukkers en onderdrukkingsmethoden te bevrijden en de taak van de internationale politiek die daaruit voortgroeit om het militair aparaat om te recyclen in civiele hulpverlening en wapen-en munitiefabrieken alleen nog wapens voor politioneel gebruik te laten maken.  Het is de taak van gewone werkende mensen overal om in internationale solidariteit bij oorlogsdreiging het werk neer te leggen en de idioten die een oorlog willen opstarten vleugellam te maken.    Al de rest brengt een spiraal van erger en erger in beweging ten gunste van industriëlen die afzetmarkten zoeken.  'De laatsten zullen de eersten zijn' leerden we op de school...de laaggeschoolden zijn in feite de eersten op wie een samenleving zou moeten worden gebouwd.  Wie bouwt er de huizen en zorgt voor onze voeding en zo veel meer...er kan met een andere politieke ingesteldheid en collectieve wil van meer en meer mensen altijd werk voor ze zijn (zie tweede van de FV2-linken)

octo 1/02/10

AANVULLEND ARTIKEL

http://www.socialisme.be/lsp/archief/2010/02/03/crembo.htm

http://www.youtube.com/watch?v=mD45NzbrwKc 

filmpje over positiever activiteiten van de VDAB

(zie ook artikel van onlangs 'boeiend nieuw decenium voor pacifisten')

Tot slot, heel mooi lied om ellende even te vergeten :

http://vooru.wordpress.com  zakken tot Alain Souchon zijn 'Rive Gauche' met tekst en al !

19:21 Gepost door octo in politiek | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vdab, laaggeschoolden |  Facebook |

30-12-09

Filosofisch Jaaroverzicht,veranderingen?Omwenteling ?

Assist_end0002

JAAROVERZICHT 2009

VERANDERINGEN ? OMWENTELING ?

op http://filosofischverzet.skynetblogs.be octo

 

15:26 Gepost door octo in politiek | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jaaroverzicht, 2009 |  Facebook |

09-10-09

Van de kleine man naar de grote mannen.

100_1841

filoview pictures : Meer dan intelligente en kunstzinnige spinnenfamillie. In de muur zijn drie holletjes waar ze bij  regen kunnen gaan schuilen, bovendien weven ze rond hun kampplaats een soort van gelaat, kan je wel zeggen. NB.onderaan het hoofd-spinnenweb was in de zomer een mierennest, ook goed bekeken zo te zien aan de veroberde hapjes, de zwarte puntjes waren eens vliegjes,muggen,mieren... .

Mensen zijn vaak bangelijk. Wegens schrik van een boete van Sabam durven ze op hun maandelijkse gepensioneerden kaartnamiddag geen muziek meer draaien in een zaaltje van de gemeente nog wel. Winkeliers ook al soms in hun winkel, 3000euro boete als de radio aanstaat, weet je wel. Dat moet toch allemaal anders te regelen zijn. De wetgevers hebben het tijdsbeeld tegen, nu er via internet bijvoorbeeld al zoveel gratis te verkrijgen is. De meeste artiesten bovendien zouden al tevreden zijn met een minimumloon, de geldhaaien natuurlijk niet.

Burgerverzet tegen een aantal bedenkelijke dingen die ons opgedrongen worden begint beneden in 't klein. Een vrouw die op een busplaats voor blanken gaat zitten in de USA van Martin Luther King destijds. Een werklozencomité met een originele aktie. Die dingen gebeuren nog wel, maar er wordt niet over bericht. Kranten zoeken nieuws in de schandaalsfeer en daarmee is iedereen weer een paar weken zoet. Daar nog wat diefstallen, natuurrampen en moorden en verkeersongelukken bij en de rest van de sociale wereld bestaat nog nauwelijks in de journaals, behalve bij grote conflikten waarbij de spreekbuizen der stervensbegeleiding van boeren-en andere vakbonden aan het woord komen om iedereen te laten verstrikt geraken in de onderhandelingstaaltjes van de 'moeilijke' dossiers, terwijl de alternatieven van basismensen als utopisch worden afgedaan, ook als ze er in geslaagd zijn van grensoverschrijdende solidariteit op straat en plannen op tafel te brengen.

Niemand vraagt of we straks de oorlogsstoker Tony Blair als eerste Europese president willen en iedereen is tegen miljardenbonussen, toch wordt daar nauwelijks iets aan gedaan. Regeringspartijen verliezen verkiezingen en er komen andere voor in de plaats, met al even veel besparingen in zicht. De molen die men voor ons heeft gebouwd, is  niet door ons ontworpen. Wij zitten er op en de molen draait en draait velen onder ons bijwijlen onnozel...hij stopt alleen bij verkiezingen...en dan kiezen we voor dezelfde molenfabrieken...voor cumulards en dergelijke.

octo 10/10/09

 

 

16:51 Gepost door octo in politiek | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kleine, man |  Facebook |

30-09-09

Achtergronden 60 jaar Chinese Volksrepubliek

http://www.socialisme.be/lsp/archief/2009/09/30/china2.html 

 

20:17 Gepost door octo in politiek | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geschiedenis, china |  Facebook |

26-09-09

Het waarom van het boerenwee

Heel menselijk geschreven artikel-interview, dat de theorie achter de feiten heel begrijpelijk maakt 

http://www.pvda.be/nieuws/artikel/lage-melkprijs-drijft-m...

http://www.pvda.be/nieuws/artikel/pvda-solidair-met-melkv... 

20:00 Gepost door octo in politiek | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boerenproblemen |  Facebook |

22-09-09

Europarlementslid eist andere Opelaanpak !

Joe Higgins van de Ierse S.P. doet een oproep om het Opeldossier

helemaal anders aan te pakken !

http://www.socialisme.be/lsp/archief/2009/09/22/joe.html 

Reactie SPA rood in Opel-dossier

 http://noodaanrood.sparood.be/component/content/article/9... 

20:11 Gepost door octo in politiek | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bedrijfsconflicten |  Facebook |

21-09-09

120 Brusselse krakers bijna dakloos !

100_1726

VOOR HET FILMPJE over kraken in Gent ZIE http://filosofischverzet.skynetblogs.be  

bron youtube : beelden van de aktie 'kraken gaat door' in Gent. Door bemiddeling van de overheid en begeleiding van woningzoekenden en een wet zoals in Nederland waarbij kraken na een bepaalde termijn onder voorwaarden toegelaten wordt, kan veel wanhoop en geweld vermeden worden.

120 krakers, waaronder 54 kinderen, dreigen vanaf morgen dakloos te worden omdat ze hun kraakpand moeten ontruimd hebben. In heel Brussel zijn er nog meerderen die duizenden vierkante meters jarenlang verwaarloosde ruimten bezetten omdat projectontwikkelaars er toch niets mee doen en de gebouwen er verwaarloosd en leeg bijstaan en ze wegens de werkloosheid en dure huurprijzen uit de maatschappijboot gevallen zijn.

Ondanks de onderhandelingen met de autoriteiten en heel vage beloften over herhuisvestiging voor sommigen, zal de politie van St Gillis Brussel hen uit de panden op de place Morichar zetten. De vaak anonieme administrateurs van imobiliënmaatschappijen gaan waarschijnlijk op de rug van de Belgische staat hun slag kunnen slaan. Het bezettingscomitee van de place Morichar eist een oplossing voor wanneer de groep bezetters de rangen van daklozen zal vervoegen en doen een opmerkelijke oproep tot solidariteit van wege allen die in hun bestaansmiddelen bedreigd worden : opel-werknemers, personeel van bedrijven die afdanken, boeren...enz. Ze vinden het niet kunnen dat er zo weinig middelen in  sociale huisvestiging geïnvesteerd worden en de banken bijvoorbeeld maar hoeven te klagen om miljarden binnen te rijven. Indien U opvangmogelijkheden hebt, kan U via volgend link terrecht voor de contacttelefoonnummers :

http://www.facebook.com/event.php?eid=136168018196

octo

21:28 Gepost door octo in politiek | Permalink | Commentaren (0) | Tags: woningnood |  Facebook |

19-09-09

Knettergekke decadentieverschijnselen !

 Knettergekke decadentieverschijnselen

Je hoeft niet altijd hele geleerde boeken en artikels te lezen om te kunnen vatten hoe het met de wereld gesteld is. Je kan één en ander ook gevat gebundeld in korte zinnen neerschrijven, zodanig dat je de essentie van bepaalde evoluties vat en niet verstrikt raakt in details en eindeloze discussies.

Melk wordt bij duizenden liters weggekapt. 

De overheid weigert zijn scheidsrechtersrol. 

Om de grote groepen, de banken te beschermen. 

Om nog meer boeren klein te krijgen. 

Schaalvergroting boven alles. 

Nog liever door het neoliberale Europa wetten laten stemmen om nog meer melk op de markt te brengen  om de prijzen nog maar wat laten te zakken. 

Nooit wordt de vraag gesteld hoeveel melk er op wereldvlak nodig is. 

Het belang van filosofie in plaats van blinde godsdienst. 

Naties, waar de evolutieleer door rechtse krachten in vraag gesteld wordt, sociale zekerheid des duivels.

Naties waar persoonlijke partnerkeuzen strafbaar zijn. 

Naties waar de elite uit wanhoop de holocaust ontkend. 

Naties met angst voor wat er bij de jeugd ontkiemt. 

Rijke naties waar men voorstelt van het dragen van hoofddoeken te belasten.

Rijke naties waar de ouderen handelswaar worden, waar het opkopen van homes en begrafenisondernemers big bussines wordt, net als de banken gesteund door de overheid, niet nauwe voorwaarden incluis. Want meer is er aan de bedden van categorie AenB te verdienen, minder aan die van C en D , da's voor 't ocmw .

Jong verzekerden in 't autoverkeer die een maandloon aan verzekeringen betalen en geschrapt worden als ze dan al een meer pech hebben. Oudere chauffeurs, zelfde lot indien de winsten even dreigen te zakken.

Op elke wereldtop wordt er geheuld over vrede en bestrijding van de armoede , terwijl de wapenproduktie en wapenverkoop , de verspilling en de bescherming van markten voortduurt.

Knettergekke beelden op TV, superkoks en schrijnende honger. De wereld braakt zijn nood aan genezing uit. 

Ontslagen bij de vleet, en toch nog werk genoeg aan deze wereld.

Toch nog veel hoop er tussen door :

in Canada heeft men werkvolk te kort

in China produceert men goedkope zonnepanelen 

in tal van landen krijgen nieuwe technieken een kans 

in tal van gemeenten en op 't net vinden mensen ...mekaar om mekaar, niet om 't grote geld

octo 19/09/09

Gastauteur :

zeer aan te bevelen link

http://www.coquelicot.com.py/coquelicot/ 

lees ook het artikel :

http://www.nederlands.nl/nedermap/beschouwingen/beschouwing/118698.html?zoekresultaat=ja 

 Bedankt

100_1669
 filoview painting octo

17:55 Gepost door octo in politiek | Permalink | Commentaren (0) | Tags: decadentieverschijnselen |  Facebook |

18-09-09

Britse holocaustontkenner spreekt in zaal univ

 

 bron youtube : In Groot Brittanië worden fascistische parlementsleden en hun aanhang met eieren bekogeld en van straat gejaagd, door wat de sinds enkele jaren in maatpak gestoken 'heren' in al hun fascistische youtube-filmpjes 'links tuig' noemen.

Een notoir Holocaustontkenner met een verleden waarvan je haren ten berge zullen rijzen als je het in onderstaande link leest, komt op uitnodiging van de Nationalistische Studentenvereniging in Antwerpen in een zaal van de univ spreken in oktober. De man is ondertussen één van de twee verkozen Britse Britisch National Party europarlementsleden. Het filmje getuigt van een grote aktiebereidheid om bijeenkomsten van lieden met openlijk uitgesproken sympathieën voor Mein Kamf van de straat te houden.

Had in het begin van de vorige grote economische crisis in de beginjaren dertig niet zo een slecht idee geweest. Net zo min als met de melkprijzen grijpt de overheid in België in om nazistische concerten te verbieden. Ik zou zeggen, laat mijnheer de fascist maar zijn gif spuien in de NSV-oren, en ga niet naar Antwerpen om jezelf de kop te laten inslaan...maar bestook diegenen die je verkozen hebt met verontwaardigde mails. Moest er natuurlijk die dag toevallig in Antwerpen een betoging zijn van de Opel-mensen op zeven oktober...die zijn sterk genoeg om daar even langs te gaan en op niet geweldadige wijze hun gedacht eens even te gaan zeggen.

Achtergronden van de BNP spreker :

http://www.socialisme.be/actieflinks/index.php?option=com... 

octo 18/09/09

AANVULLING 25/09/09 DE MEETING MAG TOCH NIET DOORGAAN ZO HEB IK VERNOMEN

10:58 Gepost door octo in politiek | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antifascisme |  Facebook |

15-09-09

Melk, vroeger en nu. Actiemiddelen, welke ?

100_1666

filoview pictures : de herfst doet zijn intrede, van nu tot in de winter, een toneelopvoering van kleuren en vergankelijkheid, het fruit wordt geplukt en bewaard en gesorteerd door de tuinbouwers en de landbouwers...velen zijn door wanhoop gedreven... zouden ze niet beter de grootwarenhuizen baricaderen...vragen velen zich af ?

Vroeger moest je een koe houden of naar de boeren op de stadsmarkt. Nu zijn we voornamelijk aangewezen op wat de grote marktspelers van de distributie, na een unfaire prijs voor de boeren aan ons als onkostenmarche en winst aanrekenen. Kan de overheid niet dwingend optreden en er op toezien dat zowel boeren als consumenten een redelijke verkoop-en aankoopprijs krijgen. Of hoever reiken de lange armen van de grootwarenhuizen en melkerijen.  

In hoeverre wil de Boerenbond haar leden verdedigen ?

Honger in de wereld en boeren die maar volgens een quota-systeem mogen produceren ? Verfoeielijk.

Bemoedigend is dat de arbeidersbeweging zich weer voor de boeren interesseert  :

 http://www.socialisme.be/lsp/archief/2009/09/14/boeren.html 

over het waarom van de zogezegde 'overproducti' in de landbouw

http://www.socialisme.be/lsp/archief/2009/09/14/melk.html 

een verslag van de boerenstaking in Wallonië

octo 15/09/2009

17:37 Gepost door octo in politiek | Permalink | Commentaren (1) | Tags: boerenproblemen |  Facebook |

11-09-09

Opel zal niet leveren in Bhutan

S5000017

filoview pictures,ne keer een buitenlandse werkersgazet lezen,dat was plezant !

Opel zal niet leveren in Bhutan.

De renault-Vilvoorde soap is ‘on the road again’.

Om te weten hoe één en ander in mekaar zit,even naar een vorige FVZ-post surfen misschien. Zou het niet beter zijn indien er één automobielgroep was die internationaal aan sociale prijzen en aan een langzamer tempo in groep auto’s zou fabriceren(bij voorkeur op waterstof draaiend en bij voorkeur minder via bandwerk). Onderhandelen om in 't zak gestoken te worden, heeft dat eigenlijk nog zin, hoeveel macht hebben regeringen nog en de Europese commissie bijvoorbeeld...ten dienste van bepaalde kapitalen die moeten opbrengen ? Dwingende maatregelen opleggen, wanneer gaan ze dat doen, als het volk in opstand komt en het spelletje van de afvloeiregelingen beu is ?

Wat de LSP-e.a. vandaag voorstellen wordt heden ten dage als radicaal voorgesteld, maar wordt meer en meer noodwendig  en als dat zo blijft voortduren met die haaien die alleen op competitie om maximumwinsten uitzijn, zal een andere aanpak nog noodwendiger worden ( http://bloggen.be/conscience2008 )

Het LSP-voorstel :

http://filosofischverzet.skynetblogs.be/post/7191183/andere-kijk-op-het-opeldossier

Als U de soap tussen regering en vakbonden en bedrijf wil volgen de volgende dagen, via de links naar spa-rood,pvda,lsp enz... :

http://www.lef-online.be/cgi-bin/csvdb.cgi?db=links  

In Bhutan werkt men met een Bruto Nationaal Geluk-barometer en niet zozeer met een BNProdukt-barometer. WIl men de mensen daar iets wijsmaken of hoe zit dat daar ?http://mo.be/index.php?id=63&tx_uwnews_pi2[art_id]=26088&cHash=8527a5205e 

octo's daily philosophical review

15:52 Gepost door octo in politiek | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bedrijfsconflicten, opel |  Facebook |

Gids voor militanten in socio-politieke wereld

 

militeren,gids

filoview pictures : rechterzijde en linkerzijde (paar jaar terug)

Gids bij het militeren in de sociaal-politieke wereld

Nu er weer druk wordt gespeculeerd over in welke partij militeren en over welke eenheid en welk al dan niet kartel maken, dook FV even in de archieven van een tijd geleden. Een analyse die proefondervindelijk uit de praktijk ontstond, even een kort inleidinkje en we zijn vertrokken. Andere standpunten via link onderaan.

Melkboeren betogen zonder fruitboeren, Opelarbeiders zonder de mensen van Janssen Farmaceutica, het Spoor zonder de mensen van het ministerie van Financiën bijvoorbeeld. Eenieder lijkt in zijn eigen hoekje bang af te wachten wat er nog voor de sociale deur staat.

Eigenlijk doet 'men' met 'de mensen' wat  'men' wil,want ieder conflict wordt geïsoleerd en gesteriliseerd door elk dossier opzettelijk tot een administratief onontwarbaar kluwen te maken. Het simpele feit dat iedereen een inkomen zou moeten hebben en de achtergronden van het bredere waarom van een recessie bijvoorbeeld, tellen niet mee.

Deze lijnen zijn voornamelijk bedoeld voor mensen die het nut er niet van inzien om met Baskische, Vlaamse en andere vlaggen gaan te zwaaien of te gaan affiches plakken voor de haven -en andere moderne baronnen die op de totale vrijemarktpartijen staan, en zo zijn er vele partijen, allen met een andere vermomming.  

Tijdens onze opvoeding werd ons ingeprent dat ‘links’ stond voor geen eigen huis, geen persoonlijke bezittingen, geen private landbouwsector of geen kleine en middelgrote bedrijven en zo meer.Onzin natuurlijk. Vooral in de VS is een dergelijke hetze nog altijd aan de gang. Obama kan er van meespreken, nu hij dagelijks door de nieuwszender 'FOx' als communist opgevoerd wordt.  Wetende hoe vernauwd het klassebewustzijn is, voelt de sociale mens in de VS zich bijna verplicht van voor één van die twee partijen te stemmen en niet op een mogelijk alternatief…om de grootste schurken van de macht weg te houden. Je houdt het niet voor mogelijk dat het er normaal gevonden wordt dat 1 president over begin en einde van een oorlog kan beslissen, bijna zonder goedkeuring van het congres, maar niet over de gewoonste zaak van de wereld, het invoeren van iets dat een beetje op onze sociale zekerheid lijkt. 

Je wil je inzetten voor een beter draaiende wereld waar je meer tijd voor zinnige zaken hebt en je zoekt een samenwerkingsverband met anderen ?  Je wil in een grotere partij werken, de sociaal-democratische bijvoorbeeld, want je vindt dat de kiezers hun bed toch te ver weg staat van de politiek om in grotere getale voor meer inhoudelijke programma’s te stemmen en dat je daarom beter de conservatieven aan de top van je gekozen partij weg moet krijgen. 

Je eerste stap zal dan waarschijnlijk een lidkaart zijn. Je wil je werk-en woonomgeving met eerder antikapitalistische accenten bereiken.  Je komt tot de vaststelling dat je een groot deel van je tijd in niet politieke activiteiten moet steken : smuldagen, bals en zo verder…er moet immers geld in de kas komen…zelfs in een tijd dat de belastingbetalers de grote partijen hun rekeningen spekken.  Je wordt in oppositietijden door de niet partijleden veel minder gewantrouwd.

Je gaat hen in zoverre ze het nog kan schelen, hoop geven, in de wetenschap dat regeringsdeelname al het gene waar je je wil voor inzetten enorm sterk verwateren zal.  In tijden van relatieve welvaart, zal je merken, hebben weinigen een boodschap aan de collaboratie van het reformisme van de laatste 100 jaar. Als je erin slaagt van binnen een reformistische partij een tendens op te bouwen, zal je merken dat die eerst met een verscherpende economische crisis een invloed binnen de partij en hopelijk binnen een regeerprogramma zal kunnen uitoefenen.

Je droom van een absolute meerderheid binnen of voor je partij zal constant worden aangevreten door arrivisten binnen de partij, een partij is (partijen zijn) realiteitshalve zo een beetje een bloedstaal van de samenleving. De meest bewuste en onbaatzuchtige leden ervan zijn vaak minderheden.

Dra zal je merken dat de machtige partijbonzen het boven allerlei ingewikkelde partijstatuten uit, voor het zeggen hebben, zelfs al weten de partijleden dat alternatieve kandidaten aan een gemiddeld arbeidsloon willen zetelen. De vaak onderschatte psychologische redenen daarvoor liggen voor de hand. Eén vierde van de jobs zijn overheidsjobs.  Zestig procent van de kiezers verwacht uitsluitend dienstbetoon van zijn politiekers.  De voordelen van grotere belangengroepen in de maatschappij (ook binnen de werkersklasse), wegen niet op tegen de nadelen voor kleinere groepen (laaggeschoolden, werklozen…).

Weinigen durven kleur bekennen, want dan moeten ze uit hun schelp komen en dan verliezen of missen ze hun job, hun statuut enz… . In een dergelijke situatie van immobilisme vindt je weinigen die de energie en de moed opbrengen om zich op een andere manier met politiek gaan bezig te houden. Slaag je daar niet in, dan heb je de keuze om binnen een kleinere partij te gaan werken, waar men een programma hanteert dat meer in jou richting komt en er niet die slaafse carrière cultuur heerst.  Dan moet je nog het geluk hebben dat de acties waartoe beslist wordt en waar je de straat voor opmoet, je ook liggen. 100.000 handtekeningen tegen een bepaalde extreem-rechtse partij gaan ophalen, lijkt me niet een propagandistisch actiepunt, je moet meer laten zien waar je voor staat, dan uitpakken met waar je tegen bent, vindt jezelf misschien.  Bovendien, wat er in het buitenland gebeurdt, beïnvloed de dingen in eigen land, maar zo ver wensen de meeste mensen en leden van partijen niet te denken. De eigen sector, het eigen loon, is vaak dé norm...en internationale solidariteit iets voor met Kerstmis.

Je gaat merken dat te ver doorgedreven theoretische beschouwingen nu niet bepaald een éénmakend effect op de kleinere partijen hebben en je wil een praktischer aanpak en je wil niet je eigen gezichtspunten op bepaalde internationale problemen opgeven. In naam van, weer die ‘vrijheid’ een onafhankelijk Tibet of Koerdistan vragen is vragen voor versnippering op basis van ‘volk’ of ‘taal’…iedereen die zijn eigen taal spreekt zou geen probleem voor werkmensen mogen zijn.  De tijd van oprichting van nieuwe Staten vindt je immers voorbij, de wereld moet één natie worden en dat kan beter wanneer culturen zich aaneensluiten.

Na de oorlogen na de instorting van de USSR, verdedig je niet diegenen die om een Westerse vorm van democratie voor China staan te drummen, zelfs niet binnen Trotskistische organisaties. Je verdedigt een ander verkiezingssysteem voor Cuba, niet op basis van een terugkeer van die partijen, die het levenspeil van Cuba naar dat van Haïti zouden degraderen, maar op basis van het rechtstreeks op projectlijsten verkiezen van de ministers, zodat diegene die niet voor degelijker wegen zorgt bijvoorbeeld, na een tijd de laan uitvliegen kan…ipv door ‘de’ partij te worden beschermd.         

Je weet dat een organisatie of organisaties nodig zijn om vooruit te raken…dat de wereld steeds meer een maximum dan een minimumprogramma nodig heeft.  Je ziet meer en meer het belang van centralisme in. 

Je begint te snappen dat het wel eens zou kunnen zijn dat recessies via de loonstrijd systeembevestigend werken en dat het soms in ontbinding verkerende kapitalisme in zijn zogezegde aartsvijand, de werkersklasse, tevens, niet zijn doodgraver, maar zijn bondgenoot en redder vindt...als men alleen van looneisen uitgaat binnen een bepaald systeem, zonder structurele hervormingen of desnoods een ander systeem te eisen. 

Wat er ook van zij, de kapitalistenklasse blijft nog altijd veel beter geörganiseerd, zodat sociale raden die in woelige tijden fabrieken in internationaal gecoördineerd zelfbeheer zouden willen gaan beheren, nog verre toekomstmuziek zijn... wanneer zelfs de crisis van het kapitnlisme zelf onvoldoende bondgenoot van andere samenlevingsvormenen blijkt te zijn. Zolang de Westerse meerpartijendmocratie niet resulteert in  radicalere officiële  standpunten tegen de plundering van de wereld door enkelingen …la lutte doit continuer…  octo  honderden andere artikels en standpunten :  

http://filosofischverzet.skynetblogs.be/archives/category...

octo

 

 

01:36 Gepost door octo in geschiedenis, politiek, solidariteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: militeren, gids |  Facebook |